Subject: Acta Onomastica / 2008

Number of items: 50.

1

Pastyřík, Svatopluk (2008) Antroponyma v Bartošově slovníku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 290-294. ISSN 1211-4413

Wenzel, Walter (2008) Apotropäische Personennamen in slawischen Ortsnamen der Lausitz. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 361-362. ISSN 1211-4413

Homolková, Milada (2008) Biblické jméno Syrtis a jeho staročeské reflexe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 135-143. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie (2008) Bibliografický soupis prací PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., za léta 1962-2007. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 12-25. ISSN 1211-4413

Steinerová, Jana (2008) Bratr v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 308-309. ISSN 1211-4413

Cieślikowa, Aleksandra (2008) Co można powiedzieć o obecnych tendencjach zmian w nazewnictwie miejscowym Polski? Acta Onomastica, 49 (1). pp. 71-77. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2008) Czy są w Polsce nazwy miejscowości z formantem -ła? Acta Onomastica, 49 (1). pp. 154-161. ISSN 1211-4413

Malec, Maria (2008) Dawne nazwy zawodów typu kołodziej, piwowar jako baza leksykalna polskich nazwisk. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 227-236. ISSN 1211-4413

Janka, Wolfgang; Greule , Albrecht (2008) Der Gewässer- und Siedlungsname Luhe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 125-131. ISSN 1211-4413

Mrózek, Robert (2008) Diachroniczny mikrotopono-mastykon w postulatywnym ujęciu badawczym. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 251-258. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2008) Enviromentální rozměr toponomastiky. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 98-106. ISSN 1211-4413

Vajdlová, Miloslava (2008) Exonyma v lexikální sbírce češtiny doby střední. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 344-350. ISSN 1211-4413

Procházková, Žaneta (2008) Hora Zklamání a zátoka Ztroskotání aneb pomístní jména na ostrově Robinsona Crusoe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 294-299. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2008) Jména hostinců v České Lípě do roku 1945. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 280-290. ISSN 1211-4413

Kloferová ml., Stanislava; Komárková, Zina (2008) K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 175-181. ISSN 1211-4413

Harvalík, Milan (2008) K narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 10-12. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2008) K onomastické terminologii, zvláště slovanské (Termíny onymický kontext a onymické pole). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 323-333. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2008) Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů opravené“. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 106-116. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2008) Kreativita v chrématonymii (na příkladech sérionym z automobilového průmyslu). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 212-219. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2008) Místní a pomístní jména v Čechách tvořená příponou -jь ze složených osobních jmen. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 240-251. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2008) Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy – II. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 162-166. ISSN 1211-4413

Rutkowski, Mariusz (2008) Modele metonimiczne w procesie onimizacji. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 299-307. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2008) Muži a ich úradné rodné mená na kopaniciach Starej Turej. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 166-173. ISSN 1211-4413

Dacewicz, Leonarda (2008) Nazwiska ludności chrześciańskiej i żydowskiej dawniej Polski północzno-wschodniej w ujęciu porów-nawczym. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 91-92. ISSN 1211-4413

Afeltowicz, Beata (2008) Nazwy relacyjne w powojennej toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 34-42. ISSN 1211-4413

Klimeš, Lumír (2008) Názvy železničních tunelů v České republice. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 173-175. ISSN 1211-4413

Leitmanová, Vieroslava (2008) Názvy používané v rodinnom prostredí. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 218-224. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2008) Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 203-212. ISSN 1211-4413

Nejedlý, Petr (2008) O jedné možné homonymii v staročeském apelativním i propriálním systému (aneb málo uvěřitelné plesání nad nejistou etymologií). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 258-264. ISSN 1211-4413

Nikolić, Vidan (2008) O sudbini grčkog ženskog imena Irina u srpskom jeziku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 264-270. ISSN 1211-4413

Czaplicka-Jedlikowska, Maria (2008) O znaczeniu bazy apelatywnej bab’-i, babi-a w toponimii. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 77-85. ISSN 1211-4413

Abramowicz, Zofia (2008) Obrzędowość i symbolika w antroponimii żydowskiej. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 25-34. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2008) Odraz hydrologických a pedologických poměrů v místních jménech Louny a Lounky. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 236-240. ISSN 1211-4413

Kolařík, Josef (2008) Odraz starých majetkových vztahů v pomístních jménech na Luhačovicku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 186-193. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2008) Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 85-91. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2008) Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 131-135. ISSN 1211-4413

Garančovská, Lenka (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 116-125. ISSN 1211-4413

Brendler, Silvio (2008) Probleme und Möglichkeiten der Entwicklung der oomastischen Terminologie. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 50-60. ISSN 1211-4413

Chládková, Věra (2008) Proměny jména Noe, Noé v českém jazyce. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 143-149. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2008) Publikuje jako Libuše Olivová-Nezbedová. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 181-186. ISSN 1211-4413

Lutterer, Ivan (2008) Stopy přistěhovalců v místních jménech v Texasu. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 224-227. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2008) Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 333-344. ISSN 1211-4413

Ološtiak, Martin (2008) Tendencie k nesklonnosti cudzích antroponymických maskulín v slovenčine. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 270-280. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Alexandra V. (2008) Teрминология ономастики. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 314-323. ISSN 1211-4413

Bauko, Ján (2008) Transonymizácia v názvoch horolezeckých ciest. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 42-50. ISSN 1211-4413

Kopásková, Ivana (2008) Využitie jednotlivých funkčných členov v živých osobných menách v Krásne nad Kysucou. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 194-203. ISSN 1211-4413

Zierhofferowie, Karol; Zierhofferowie, Zofia (2008) Winiary, Winnice i Winne Góry w Polsce. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 374-386. ISSN 1211-4413

Bučko, Dmitro (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ НА -АНИ (-ЯНИ). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 60-71. ISSN 1211-4413

Iliadi, Alexandr I. (2008) Из славянской гидронимии. IV: хорв. Zaym pataka, Molvica, рус. Полга, Пулбуш, блр. Укое, укр. Псел, Псло. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 149-153. ISSN 1211-4413

Šulhač, Viktor P. (2008) Псл. *Tъrsa, *Tъrsъ і споріднені праантропоніми. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 344-350. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Apr 1 01:06:30 2020 CEST.