Year: 2010

Number of items: 1086.

December 2010

Crowley, Stephen (2010) Agnieszka Paczyńska: State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1052-1055. ISSN 0038-0288

Vaculínová, Marta (2010) Alba amicorum Pavla z Jizbice. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 321-330. ISSN 0585-5691

Bláhová, Marie (2010) Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 89-112. ISSN 0585-5691

Krejčí, Jindřich (2010) Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1011-1034. ISSN 0038-0288

Krmíčková, Helena (2010) Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 73-87. ISSN 0585-5691

Valentová, Jana; Valenta, Petr; Weyskrabová, Lenka (2010) Assessing the retention capacity of a floodplain using a 2D numerical model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 221-232. ISSN 0042-790X

Petr, Stanislav; Zachová, Irena (2010) „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně Angelica v Římě. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 189-225. ISSN 0585-5691

Navrátil, Jiří (2010) Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 913-945. ISSN 0038-0288

Šútor, Július; Štekauerová, Vlasta; Nagy, Viliam (2010) Comparison of the monitored and modeled soil water storage of the upper soil layer: the influence of soil properties and groundwater table level. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 279-283. ISSN 0042-790X

Marek, Jindřich (2010) Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 293-297. ISSN 0585-5691

Borák, Mečislav (2010) Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 150-168. ISSN 1803-7550

Dudová, Radka; Hašková, Hana (2010) Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 36-47. ISSN 1213-0028

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Štern, Petr (2010) Drag reduction of dense fine-grained slurries. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 261-270. ISSN 0042-790X

Coufal, Dušan (2010) Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 157-184. ISSN 0585-5691

Skovajsa, Marek (2010) Editorial. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 887-889. ISSN 0038-0288

Emiroglu, M. Emin (2010) Estimating flow characteristics of different weir types and optimum dimensions of downstream receiving pool. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 245-260. ISSN 0042-790X

Sirovátka, Tomáš (2010) Gerda Falkner, Oliver Treib and Elisabeth Holzleithner: Compliance in the Enlarged European Union: Living Rights or Dead Letters? Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1058-1062. ISSN 0038-0288

Henke, JoLynn (2010) Hana Hašková and Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1064-1067. ISSN 0038-0288

Knob, Stanislav (2010) Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 129-149. ISSN 1803-7550

Jankovič, Milan (2010) Identita díla v pohybu. Czech Literature, 58 (6). pp. 790-796. ISSN 0009-0468

Brodský, Pavel (2010) Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 345-350. ISSN 0585-5691

Pavel, Kovář (2010) In memoriam Professor Jerry Němec. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 284-286. ISSN 0042-790X

Casey, Jane (2010) Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz and Betsy Thom (eds.): Two Worlds of Drug Consumption in Late Modern Societies. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1070-1073. ISSN 0038-0288

Knopp, František (2010) Iva Málková – Daniel Řehák: Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 844-850. ISSN 0009-0468

Pátková, Hana (2010) Jak hřešit psaním. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 287-291. ISSN 0585-5691

Vail, Benjamin J. (2010) James Gustave Speth: The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1055-1059. ISSN 0038-0288

Haman, Aleš (2010) Jiří Brabec, Panství ideologie a moc literatury (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 849-853. ISSN 0009-0468

Mareš, Petr (2010) Jiří Večerník: Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-economic Policies and Structures. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1068-1071. ISSN 0038-0288

Hejnic, Josef (2010) K plzeňské knižní kultuře. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 339-344. ISSN 0585-5691

Hradilová, Marta (2010) K rukopisnému dochování Bonaventurova Breviloquia. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 299-304. ISSN 0585-5691

Brodský, Pavel (2010) K významu drolerií ve středověkých rukopisech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 279-286. ISSN 0585-5691

Vohlídalová, Marta (2010) Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských vztahů? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 48-56. ISSN 1213-0028

Hadravová, Alena (2010) Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 231-252. ISSN 0585-5691

Kubínová, Marie (2010) Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. Czech Literature, 58 (6). pp. 783-790. ISSN 0009-0468

Dokoupil, Lumír (2010) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 240-256. ISSN 1803-7550

Med, Jaroslav; Šisler, Petr (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (6). pp. 857-875. ISSN 0009-0468

Tošnerová, Marie (2010) Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 331-337. ISSN 0585-5691

Woitsch, Jiří (2010) Lesní řemesla v raném novověku: koncept. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 337-362. ISSN 0009-0794

Kalnická, Zdeňka (2010) Marcin Filipowicz, Joanna Królak, and Alena Zachová (eds), Od patriarchy k tatínkovi: Západoslovanské modely otcovství (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 837-845. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2010) Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 824-831. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2010) Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 830-838. ISSN 0009-0468

Šafránková Pavlíčková , Lenka (2010) Migrations 2010. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1073-1075. ISSN 0038-0288

Dobiáš, Dalibor; Malevič, Oleg Michajlovič (2010) O překladu, osobitosti české literatury a literární vědě. Rozhovor s Olegem Malevičem. Czech Literature, 58 (6). pp. 767-783. ISSN 0009-0468

Formánková, Lenka; Křížková, Alena (2010) Odraz nejistot, znevýhodnění a marginalizace na trhu práce v biografických výpovědích žen s nízkým vzděláním. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 23-35. ISSN 1213-0028

Záhořík, Jan (2010) Oromové v Etiopii a diaspoře: mezi „etnickým federalismem“ a „frustrovaným nacionalismem“. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 401-417. ISSN 0009-0794

Scepanovic, Vera (2010) Paul Blokker and Bruno Dallago (eds.): Regional Diversity and Local Development in the New Member States. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1062-1065. ISSN 0038-0288

Pavlásek, Michal (2010) Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 363-382. ISSN 0009-0794

Skovajsa, Marek (2010) Peter A. Hall and Michèle Lamont (eds.): Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1047-1052. ISSN 0038-0288

Nečaská, Klára; Hanke, Miroslav (2010) Polemika s ekovskou koncepcí abstraktních subjektů. Analýza (narativních) textů a teorie komunikace. Czech Literature, 58 (6). pp. 713-732. ISSN 0009-0468

Sperka, Jerzy; Czwojdrak, Bożena (2010) Polská medievistika na přelomu tisíciletí. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 193-213. ISSN 1803-7550

Kubík, Viktor (2010) Poznámky k původu stylu, dataci a lokalizaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 33-72. ISSN 0585-5691

Budský, Dominik (2010) Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 255-277. ISSN 0585-5691

Sherman, Tamah (2010) Proselyting in First-contact Situations as an Instructed Action. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 977-1010. ISSN 0038-0288

Soukup, Daniel (2010) Rebelanti, tuláci a cikáni – domestikace jinakosti v Hálkově venkovské próze. Czech Literature, 58 (6). pp. 732-758. ISSN 0009-0468

Lipovski, Radek; Popelka, Petr; Kladiwa, Pavel (2010) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 214-224. ISSN 1803-7550

Anonymus, (2010) Recenzenti statí za rok 2010. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1075-1081. ISSN 0038-0288

Shevchenko, Kirill (2010) Reinterpretation of History as the Identity-Building Tool. Case of Poleshuks in Belarus. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 383-399. ISSN 0009-0794

Ladislav, Holko (2010) Short-time measurements of interception in mountain spruce forest. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 213-220. ISSN 0042-790X

Javorská, Zora (2010) Skryté výzvy ekofeminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 16-22. ISSN 1213-0028

Myška, Milan (2010) Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace(kapitola z nepublikovaných memoárů prof. PhDr. Arnošta Klímy, DrSc.). Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 184-192. ISSN 1803-7550

Jiroušková, Lenka (2010) Středověké učení o lásce v humanistickém hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De amore a rukopis pražské Národní knihovny XIV E 29. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 113-155. ISSN 0585-5691

Slámová, Romana; Martínková, Marta; Krysanova, Valentina (2010) Strategie adaptace na hydrologické dopady změny klimatu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 233-244. ISSN 0042-790X

Hledíková, Zdeňka (2010) Tabulae, tabulae ecclesiae. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 9-32. ISSN 0585-5691

Fulka, Josef (2010) Text, trhlina, zkamenělina: k jednomu hrabalovskému motivu. Czech Literature, 58 (6). pp. 758-767. ISSN 0009-0468

Dudová, Radka (2010) The Framing of Abortion in the Czech Republic: How the Continuity of Discourse Prevents Institutional Change. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 945-976. ISSN 0038-0288

Myant, Martin (2010) Trade Union Influence in the Czech Republic since 1989. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 889-912. ISSN 0038-0288

Tomášek, Martin (2010) Václav Vaněk, Disharmonie (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 852-857. ISSN 0009-0468

Niemiec, Łukasz; Starý, Miloš (2010) Vliv teploty vody na rychlost otáčení propeleru hydrometrické vrtule. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 271-278. ISSN 0042-790X

Jiroušková, Věra (2010) Za Anežkou Vidmanovou. Czech Literature, 58 (6). pp. 805-824. ISSN 0009-0468

Kosek, Pavel (2010) Zásadní práce o vývoji spisovné češtiny. Czech Literature, 58 (6). pp. 796-805. ISSN 0009-0468

Šopák, Pavel (2010) Znovu Helena Salichová. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 169-183. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Miška, Milan; Burian, Jan; Lisový, Igor; Grollová, Jana; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Kladiwa, Pavel; Dokoupil, Lumír (2010) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 224-239. ISSN 1803-7550

Petrusek, Miloslav (2010) Zygmunt Bauman and Czech Sociology (1964–2010). Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1035-1046. ISSN 0038-0288

November 2010

Svoboda, Jaroslav; Balda, Miroslav (2010) A Comparison of S-N Curves of Uniaxial and Combined Random Loading. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 201-211. ISSN 1802-1484

Vaňková, Irena (2010) Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 245-250. ISSN 0037-7031

Procházka, Pavel; Vaněk, František; Cibulka, Jan; Bula, Vítězslav (2010) Contactless Measuring Method of Blade Vibration During Turbine Speed-Up. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 173-186. ISSN 1802-1484

Hajžman, Michal; Byrtus, Miroslav; Zeman, Vladimír (2010) Development of the Basic Dynamical Model of a Squirrel Cage Motor. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 225-235. ISSN 1802-1484

Kenett, Dror Y.; Shapira, Yoash; Madi, Asaf; Bransburg-Zabary, Sharron; Gur-Gershgoren, Gitit; Ben-Jacob, Eshel (2010) Dynamics of Stock Market Correlations. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 330-341. ISSN 1802-4696

Bubák, Vít (2010) Forecasting the Quantiles of Daily Equity Returns Using Realized Volatility: Evidence from the Czech Stock Market. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 295-315. ISSN 1802-4696

Zeman, Vladimír; Byrtus, Miroslav; Hajžman, Michal (2010) Harmonic Forced Vibration of Two Rotating Blades with Friction Damping. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 187-200. ISSN 1802-1484

Bartmiński, Jerzy (2010) Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů? Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 329-340. ISSN 0037-7031

Pajdzińska, Anna; Tokarski, Ryszard (2010) Jazykový obraz světa a kreativní text. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 288-298. ISSN 0037-7031

Chiarella, Carl; Hung, Hing; Flaschel, Peter (2010) Keynesian Macrodynamics: Convergence, Roads to Instability and the Emergence of Complex Business Fluctuations. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 236-263. ISSN 1802-4696

Waszakowa, Krystyna (2010) Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 298-310. ISSN 0037-7031

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława (2010) Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 310-317. ISSN 0037-7031

Holšánová, Jana; Andersson, Richard; Johansson, Roger; Holmqvist, Kenneth; Strömqvist, Sven (2010) Lund eye tracking studies in research on language and cognition. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 317-329. ISSN 0037-7031

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk (2010) Non-Proportional Nonlinear Damping in Experimental Bladed Disk. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 237-250. ISSN 1802-1484

Gomes, Orlando (2010) Nonlinear Inflation Expectations and Endogenous Fluctuations. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 263-281. ISSN 1802-4696

Náprstek, Jiří; Král, Radomil (2010) Numerical Solution of Modified Fokker-Planck Equation with Poissonian Input. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 251-268. ISSN 1802-1484

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 241-244. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah ročníku 71/2010. Slovo a slovesnost, 71 (4). ISSN 0037-7031

Pacovská, Jasňa (2010) Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 365-368. ISSN 0037-7031

Grzegorczykowa, Renata (2010) Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 275-288. ISSN 0037-7031

Macurová, Alena (2010) Recenze: Jerzy Bartmiński – Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 350-353. ISSN 0037-7031

Štěpán, Pavel (2010) Recenze: Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture // Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 357-365. ISSN 0037-7031

Krištoufek, Ladislav (2010) Rescaled Range Analysis and Detrended Fluctuation Analysis: Finite Sample Properties and Confidence Intervals. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 315-330. ISSN 1802-4696

Lehoučková, Zuzana (2010) Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 340-350. ISSN 0037-7031

Baruník, Jozef; Vácha, Lukáš; Vošvrda, Miloslav (2010) Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 281-295. ISSN 1802-4696

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan (2010) Testing of Dynamics of Blade Wheel with Double Periodicity. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 161-172. ISSN 1802-1484

Tůma, Jiří; Šimek, Jiří; Škuta, Jaromír; Klečka, Radim (2010) The Influence of Controlled Bushing Movement on Behaviour of a Rotor in Sliding Bearings. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 269-279. ISSN 1802-1484

Janda, Laura A. (2010) The role of metonymy in Czech word-formation. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 260-275. ISSN 0037-7031

Hlaváč, Zdeněk; Zeman, Vladimír (2010) The Seismic Response Affection of the Nuclear Reactor WWER 1000 Nuclear Fuel Assemblies. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 147-160. ISSN 1802-1484

Hortel, Milan; Škuderová, Alena (2010) To the Analysis of Internal Dynamics of Special Case in a Class of Non-Linear Parametric Pseudoplanetary Systems. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 213-224. ISSN 1802-1484

Danaher, David S. (2010) Translating Havel: Three key words (domov, svědomí, and klid). Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 250-260. ISSN 0037-7031

Dolgikh, Ekaterina (2010) Рецензия: Monika Schwarzová: Úvod do kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 353-358. ISSN 0037-7031

October 2010

Stejskal, Jakub (2010) Artistic Revolutions: The 38th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 251-254. ISSN 0014-1291

Bartoš, František (2010) Širší souvislosti neklinického narcismu:profesní život, komunikace a sebekontrola. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 745-770. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2010) Carl Heinrich Seibts Prager Vorlesungen aus den Schönen Wissenschaften.Zu den Anfängen der universitären Ästhetik in Böhmen. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 172-193. ISSN 0014-1291

Petrusek, Miloslav (2010) Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Konradu Paulu Liessmannovi, Praha, 5. 10. 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 878-880. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2010) Cover (2-2010). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). -. ISSN 0014-1291

Lužný, Dušan (2010) Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Dvořák, Tomáš (2010) Danilo Martuccelli: Sociologie modernity. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 859-861. ISSN 0038-0288

Balogh, Piroska (2010) Die Lehren einer Fußnote.Die Wirkung der Ästhetik- und Gesellschaftstheorie von Burke auf die Ästhetikkonzeption von A. G. Szerdahely. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 193-215. ISSN 0014-1291

Jareš, Michal; Prokůpek, Tomáš (2010) Dobrý voják Švejk a komiks. Czech Literature, 58 (5). pp. 607-626. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2010) For Irena Dubská (1924–2010). Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 821-823. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2010) Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 841-845. ISSN 0038-0288

Kořínek, Pavel (2010) Helena Diesing: Kája Saudek (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 682-687. ISSN 0009-0468

Staehler, Tanja (2010) Images and Shadows: Levinas and the Ambiguity of the Aesthetic. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 123-144. ISSN 0014-1291

Jareš, Michal (2010) Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 676-679. ISSN 0009-0468

Prokůpek, Tomáš (2010) José Alaniz: Komiks: Comic Art in Russia (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 678-683. ISSN 0009-0468

Dopita, Miroslav (2010) Jubileum Gerlindy Šmausové/Smaus. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 829-831. ISSN 0038-0288

Sošková, Jana (2010) Karol Kuzmány: On Beauty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 215-238. ISSN 0014-1291

Štípková, Martina (2010) Kathleen Gerson: The Unfinished Revolution. How a New Generation is Reshaping Family, Work, and Gender in America. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 868-871. ISSN 0038-0288

Kořínek, Pavel (2010) Komiksový bod obratu. Czech Literature, 58 (5). pp. 626-631. ISSN 0009-0468

Kostelecký, Tomáš; Vajdová, Zdenka (2010) Konference Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, Bratislava, 21.–22. 10. 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 875-879. ISSN 0038-0288

Peisertová, Lucie; Vodička, Libor (2010) Kronika. Czech Literature, 58 (5). pp. 698-718. ISSN 0009-0468

Podhajský, František A. (2010) Lubomír Doležel. Possible Worlds of Fiction and History: The Postmodern Stage (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 254-261. ISSN 0014-1291

Hejnal, Ondřej (2010) Marek Jakoubek (ed.): Cikáni a etnicita. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 847-850. ISSN 0038-0288

Kotík, Michal (2010) Marita Sturken – Lisa Cartwright: Studia vizuální kultury (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 686-691. ISSN 0009-0468

Gillárová, Kateřina (2010) Markéta Škodová et al.: Agenda-setting: teoretické přístupy. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 845-848. ISSN 0038-0288

Foret, Martin (2010) Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Czech Literature, 58 (5). pp. 581-607. ISSN 0009-0468

Kaščák, Ondrej; Pupala, Branislav (2010) Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 771-800. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2010) Oleg Suša: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: Diagnóza a analýza. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 862-865. ISSN 0038-0288

Hub, Berthold (2010) Perspektive, Symbol und symbolische Form. Zum Verhältnis Cassirer – Panofsky. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 144-172. ISSN 0014-1291

Tichá, Jindra (2010) Petr Szczepanik: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 865-868. ISSN 0038-0288

Toušek, Laco (2010) Philippe Bourgois, Jeff Schonberg: Righteous Dopefiend. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 833-836. ISSN 0038-0288

Wright, Bradford W. (2010) Rudoši, romance a renegáti. Komiksy a kultura studené války 1947–1954. Czech Literature, 58 (5). pp. 631-676. ISSN 0009-0468

Šubrt, Jiří; Německý, Marek (2010) Sociologické dílo Shmuela N. Eisenstadta se uzavřelo. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 823-829. ISSN 0038-0288

Vlček, Přemysl (2010) Stanislav Holubec: Sociologie světových systémů. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 854-858. ISSN 0038-0288

Ryšavý, Dan; Šaradín, Pavel (2010) Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 719-744. ISSN 0038-0288

Hadravová, Tereza; Kubalík, Štěpán (2010) The 2010 Annual Conference of the European Society for Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 246-251. ISSN 0014-1291

Šebek, Josef (2010) The Aesthetic Dimension of Visual Culture (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 239-243. ISSN 0014-1291

Kaplický, Martin (2010) The Third ‘Beauty, Landscape, and Nature’ Conference: ‘The Forest: The Environment from an Aesthetic Point of View’ (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 243-246. ISSN 0014-1291

Frantová, Veronika (2010) Tim Edwards (ed.): Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 838-841. ISSN 0038-0288

Svobodová, Marta (2010) Tim Edwards: Kulturální teorie (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 690-695. ISSN 0009-0468

Kopecká, Anna (2010) Tomáš Dvořák: Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 851-855. ISSN 0038-0288

Bočková, Hana (2010) Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 694-698. ISSN 0009-0468

Skovajsa, Marek (2010) XIV. kongres Polské sociologické společnosti, Krakov, 8.–11. září 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 873-875. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2010) XVII. ISA World Congress of Sociology:Sociology on the Move, Göteborg, Švédsko, 11.–17. července 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 871-873. ISSN 0038-0288

Čermák, Daniel; Stachová, Jana (2010) Zdroje institucionální důvěry v České republice. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 683-718. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2010) Zygmunt Bauman: the ‘Tropics of Discourse’, a Word on Pop Culture and the Consumer Society in the Era of ‘Liquid Modernity’. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 801-821. ISSN 0038-0288

September 2010

Šolcová, Lenka (2010) Adaptace přesídlenců z Malinovky a Malé Zubovštiny v Milovicích. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 247-264. ISSN 0009-0794

Novák, Viliam (2010) Aleš Svoboda osemdesiatnikom. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). p. 211. ISSN 0042-790X

Cuevas, Jaime G.; Calvo, Matías; Little, Christian; Pino, Mario; Dassori, Paul (2010) Are diurnal fluctuations in streamflow real? Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 149-162. ISSN 0042-790X

Kotrbatá, Ivana (2010) „Ještě je 400 míst volných v tachovském okrese!“ Příspěvek k „malým dějinám“ reemigrace a dosídlení Tachovska v narativních inteview na začátku 21. století. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 265-280. ISSN 0009-0794

Gvoždiak, Vít (2010) Co je (a není) Pražská škola? Our Speech, 93 (4-5). pp. 255-260. ISSN 0027-8203

Chromý, Jan (2010) Gebauer – Zubatý – Ertl ze tří perspektiv aneb Jak přistupovat k dějinám lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 230-241. ISSN 0027-8203

Karlík, Petr; Pleskalová, Jana (2010) Historie oboru: jaký má smysl pro současnost? Our Speech, 93 (4-5). pp. 171-180. ISSN 0027-8203

Kriš, Jozef; Hadi, Ghawi A. (2010) Improvement performance of Al-Wathba settling tank by a computational fluid dynamics model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 201-210. ISSN 0042-790X

Aleš, Svoboda (2010) In memory of Vít Klemeš. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 135-137. ISSN 0042-790X

Twarakavi, Navin K.C.; Saito, Hirotaka; Šimůnek, Jirka; Van Genuchten, M. Th. (2010) Inverse modeling of vadose zone flow processes using squared ε-insensitivity loss function. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 188-200. ISSN 0042-790X

Chromý, Jan (2010) Jak psát dějiny (české) lingvistiky? Slovo úvodem. Our Speech, 93 (4-5). pp. 169-171. ISSN 0027-8203

Kořenský, Jan (2010) Jak psát dějiny lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 190-193. ISSN 0027-8203

Beneš, Martin (2010) Jak psát dějiny lingvistiky. Lingvistické myšlení F. de Saussura jako předmět koncepce dějin lingvistiky E. F. K. Koernera. Our Speech, 93 (4-5). pp. 260-266. ISSN 0027-8203

Černý, Jiří (2010) Jak se mi psaly a jak (možná) psát dějiny lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 180-190. ISSN 0027-8203

Fidlerová, Alena A. (2010) Jak, proč a co psát o dějinách (české) lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 193-211. ISSN 0027-8203

Mácha, Přemysl (2010) Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 225-246. ISSN 0009-0794

Nagy, Marek (2010) O potřebě lingvistické (meta)historiografie. Our Speech, 93 (4-5). pp. 211-230. ISSN 0027-8203

Vintr, Josef (2010) Prima principia linguae Bohemicae – stručná mluvnička češtiny ze 17. století. Our Speech, 93 (4-5). pp. 248-253. ISSN 0027-8203

Rysová, Kateřina (2010) Proč jdou věci šejdrem? (K etymologii slova šejdrem na základě dokladů z češtiny doby střední). Our Speech, 93 (4-5). pp. 266-270. ISSN 0027-8203

Koupil, Ondřej (2010) Psaní o českých „lingvistech“ raného novověku (s příkladem Drachovského). Our Speech, 93 (4-5). pp. 241-248. ISSN 0027-8203

Štěpánová, Veronika (2010) Silnice se v zimě udržuje pouze pluhováním (O slovesech plužit a pluhovat). Our Speech, 93 (4-5). pp. 269-272. ISSN 0027-8203

Himmelbauer, Margarita L.; Loiskandl, Willibald; Rousseva, Svetla (2010) Spatial root distribution and water uptake of maize grown on field with subsoil compaction. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 163-174. ISSN 0042-790X

Hejduk, Stanislav; Kasprzak, Klaudius (2010) Specific features of water infiltration into soil with different management in winter and early spring period. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 175-180. ISSN 0042-790X

Moore, Demie; Kostka, Stanley J.; Boerth, Thomas J.; Franklin, Mica; Ritsema, Coen J.; Dekker, Louis W.; Oostindie, Klaas; Stoof, Cathelijne; Wesseling, Jan (2010) The effect of soil surfactants on soil hydrological behavior, the plant growth environment, irrigation efficiency, and water conservation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 142-148. ISSN 0042-790X

Novák, Viliam; Šurda, Peter (2010) The water retention of a granite rock fragments in High Tatras stony soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 181-187. ISSN 0042-790X

Jakoubek, Marek (2010) Vojvodovští Češi očima svých sousedů. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 281-299. ISSN 0009-0794

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (4-5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

August 2010

Mrázková, Kamila (2010) Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 192-215. ISSN 0037-7031

Marcián, Petr; Florian, Zdeněk; Borák, Libor; Krpalek, David; Valášek, Jiří (2010) Biomechanical Study of Disk Implants, Part II. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 111-121. ISSN 1802-1484

Papoušek, Vladimír (2010) Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál: Na křižovatkách moderny (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 541-545. ISSN 0009-0468

Řezníková, Lenka (2010) Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál: Na křižovatkách moderny (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 544-551. ISSN 0009-0468

Václavík, Jaroslav; Marek, Pavel; Chvojan, Jan; Kepka, Miloslav (2010) Determination of the Fatigue Strength of a Railway Vehicle Node Using the Probability Approach. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 99-110. ISSN 1802-1484

Málková, Iva (2010) Dopisy čtenářů Františku Hrubínovi (na základě jeho pozůstalosti). Czech Literature, 58 (4). pp. 518-528. ISSN 0009-0468

Sadílek, Petr; Zemčík, Robert (2010) Frequency Response Analysis of Hybrid Piezoelectric Cantilever Beam. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 73-82. ISSN 1802-1484

Fořt, Bohumil (2010) Jana Waldnerová, De/konštrukcia fikčných svetov (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 564-569. ISSN 0009-0468

Budský, Dominik; Janoušek, Pavel; Trávníček, Jiří (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (4). pp. 569-585. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2010) Marie-Elizabeth Ducreux, Xavier Galmiche, Martin Petráš, and Vít Vlnas (eds), Baroque en Bohême (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 535-542. ISSN 0009-0468

Punčochářová-Pořízková, Petra; Kozel, Karel; Horáček, Jaromír; Fürst, Jiří (2010) Numerical Simulation of Unsteady Compressible Low Mach Number Flow in a Channel. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 83-97. ISSN 1802-1484

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Trávníček, Jiří (2010) Pierre-Laurent Cosset and Lenka Grafnetterová, Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 560-565. ISSN 0009-0468

Šmejkalová, Jiřina (2010) Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, parelely a přesahy. Czech Literature, 58 (4). pp. 464-475. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2010) Proměny čtenářství v procesu remediace. Czech Literature, 58 (4). pp. 490-509. ISSN 0009-0468

Zeman, Jiří (2010) Recenze: Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 227-232. ISSN 0037-7031

Giger, Markus (2010) Recenze: International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact. Issue editors R. Marti & J. Nekvapil. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 220-228. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří (2010) Recenze: Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status AgendasWithin Corpus Planning in Language Policy. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 215-220. ISSN 0037-7031

Pintér, Tibor (2010) Recenze: Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 232-237. ISSN 0037-7031

Krejčová, Iva (2010) Rukopis královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Czech Literature, 58 (4). pp. 425-444. ISSN 0009-0468

Poslední, Petr (2010) Sergej Machonin čte Hostinec Juliana Stryjkowského. Czech Literature, 58 (4). pp. 528-535. ISSN 0009-0468

Czaplińska, Joanna (2010) Stížená možnost komunikace aneb Spisovatel hledá čtenáře. Czech Literature, 58 (4). pp. 509-518. ISSN 0009-0468

Borovička, Lukáš (2010) Světový názor a interpretační komunita v literární vědě – několik poznámek. Czech Literature, 58 (4). pp. 475-490. ISSN 0009-0468

Bozděchová, Ivana (2010) Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Kratochvíl, Ctirad; Houfek, Lubomír; Houfek, Martin; Krejsa, Jiří; Švéda, Petr (2010) The Generators of Chaotic Noise and Its Usage in Modeling Dynamic Properties of Technical Systems. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 123-133. ISSN 1802-1484

Tondl, Aleš; Půst, Ladislav (2010) To the Parametric Anti-Resonance Application. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 135-144. ISSN 1802-1484

Peschelová, Lisa (2010) Touha po milované vlasti. Svědectví o české kultuře v terezínském ghettu a o poválečné reintegraci. Czech Literature, 58 (4). pp. 444-464. ISSN 0009-0468

Žele, Andreja; Sicherl, Eva (2010) Valency and prepositions: Comparative and contrastive Slovene-English aspects. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 176-192. ISSN 0037-7031

Veselý, Luboš (2010) Významné životní jubileum Miroslava Komárka. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 238-241. ISSN 0037-7031

Sytař, Pavel (2010) Vladimír Binar, Čin a slovo: Kniha o Jakubu Demlovi (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 550-557. ISSN 0009-0468

Hajičová, Eva (2010) Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 237-239. ISSN 0037-7031

Ibrahim, Robert (2010) Zlata Kufnerová, Čtení o překládání (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 556-561. ISSN 0009-0468

July 2010

Červinková, Alice (2010) „Postdokovat po světě“: genderové politiky akademické mobility. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 49-59. ISSN 1213-0028

Ocelák, Radek (2010) Časový význam aktivních deverbativních adjektiv typu -ící/-oucí a -(v)ší. Our Speech, 93 (3). pp. 125-139. ISSN 0027-8203

Tichá, Zdeňka (2010) Šrotovné. Our Speech, 93 (3). pp. 162-166. ISSN 0027-8203

Coscollá, M. Paz; Granero, Luis M. (2010) Co-determination and Merger Incentives from Transfers of Wealth: Firm Owners vs. Workers. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 123-139. ISSN 1802-4696

Uhlířová, Ludmila (2010) Danešova léta 1949–2009 pro kulturu a strukturu českého jazyka. Our Speech, 93 (3). pp. 147-152. ISSN 0027-8203

Šprincová, Veronika; Jašurek, Miroslav (2010) Feministická politická ekonomie – analytický rámec pro interpretaci krize globálního kapitalismu? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 20-29. ISSN 1213-0028

Souralová, Adéla (2010) Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 41-48. ISSN 1213-0028

Havelková, Barbara; Cidlinská, Kateřina (2010) Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 60-73. ISSN 1213-0028

Pieri, Graziano; Pusillo, Lucia (2010) Interval Values for Multicriteria Cooperative Games. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 189-201. ISSN 1802-4696

Chlumská, Lucie (2010) Každý třetí den s češtinou. Our Speech, 93 (3). pp. 155-158. ISSN 0027-8203

Veselý, Luboš (2010) Ke slovesnému vidu v češtině. Our Speech, 93 (3). pp. 113-125. ISSN 0027-8203

Adam, Robert (2010) Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Our Speech, 93 (3). pp. 139-147. ISSN 0027-8203

Migliardo, Carlo (2010) Monetary Policy Transmission in Italy: A BVAR Analysis with Sign Restriction. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 139-168. ISSN 1802-4696

Kolářová, Marta (2010) Od globálního sesterství k transnacionálnímu feminismu: výzvy ženskému hnutí ve formě kulturních odlišností a nerovností mezi ženami. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 30-40. ISSN 1213-0028

Šimandl, Josef (2010) Pasarela, paserela. Our Speech, 93 (3). pp. 158-162. ISSN 0027-8203

Ohno, Hioraki (2010) Risk-Sharing Externalities and Its Implications for Equity Premium in an Infinite-Horizon Economy. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 168-189. ISSN 1802-4696

Rejzek, Jiří (2010) Rozšafný. Our Speech, 93 (3). pp. 165-168. ISSN 0027-8203

Dittmann, Robert (2010) Sborník k jubileu prof. J. Pleskalové. Our Speech, 93 (3). pp. 151-154. ISSN 0027-8203

Křístek, Michal (2010) Současná stylistika. Our Speech, 93 (3). pp. 153-156. ISSN 0027-8203

Mielcová, Elena (2010) The Uncertainty inVoting Power: The Case of the Czech Parliament 1996–2004. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 201-202. ISSN 1802-4696

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

June 2010

Odoj, Grzegorz (2010) "Die Dreikaiserecke" als Element des sozialen Gedächtnisses der Einwohner von Myslowitz. Český lid : Etnologický časopis, 97 (2). pp. 167-182. ISSN 0009-0794

Bačová-Mitková, Veronika; Onderka, Milan (2010) Analysis of extreme hydrological events on the Danube using the Peak Over Threshold Method. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 88-101. ISSN 0042-790X

Hlobil, Tomáš (2010) „Rührung, rühren, rührend“ (Pražské přednášky Augusta Gottlieba Meißnera v kontextu německé estetiky 18. století). Czech Literature, 58 (3). pp. 293-317. ISSN 0009-0468

Loiskandl, Willibald; Buchan, Graeme D.; Sokol, Wolfgang; Novák, Viliam; Himmelbauer, Margarita (2010) Calibrating electromagnetic short soil water sensors. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 114-125. ISSN 0042-790X

Nešpor, Zdeněk R. (2010) Evangelické kalendáře v "dlouhém" 19. století. Český lid : Etnologický časopis, 97 (2). pp. 113-143. ISSN 0009-0794

Malínek, Vojtěch (2010) Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 381-386. ISSN 0009-0468

Říha, Jakub (2010) Jiří Kolář: Rudý havran: Nový Don Quijote. Ed. by Marie Langerová and Vladimír Karfík (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 391-395. ISSN 0009-0468

Galmiche, Xavier (2010) Jiří Pistorius: Doba a slovesnost (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 394-399. ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef (2010) Kontinuita, přivlastňování, opakování: český surrealismus jako permanentní avantgarda. Czech Literature, 58 (3). pp. 369-378. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil; Kudláč, Antonín K. K.; Breň, Tomáš; Haman, Aleš; Voisine-Jechová, Hana (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (3). pp. 405-427. ISSN 0009-0468

Tlustý, Jan (2010) Milan Jankovič: Dílo v pohybu (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 378-382. ISSN 0009-0468

Šajer, Jiří (2010) Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 126-134. ISSN 0042-790X

Wolf, Jiří (2010) Nápisy jako pramen k dějinám zbožnosti v německy mluvících oblastech Čech v 18. a 19. století na příkladu Teplicka. Český lid : Etnologický časopis, 97 (2). pp. 145-165. ISSN 0009-0794

Sládek, Ondřej; Schmid, Wolf (2010) O Praze, slovanském funkcionalismu a renesanci naratologie. Rozhovor Ondřeje Sládka s Wolfem Schmidem. Czech Literature, 58 (3). pp. 331-345. ISSN 0009-0468

Bakuła, Bogusław (2010) Od integrální humanitní komparatistiky k integrální literární komparatistice. Czech Literature, 58 (3). pp. 317-331. ISSN 0009-0468

Bock, Ivo (2010) Petr Šámal: Soustružníci lidských duší: Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 398-405. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal (2010) Po smyslu Máchova Kata. Czech Literature, 58 (3). pp. 277-293. ISSN 0009-0468

Vala, Jaroslav (2010) Poezie z pohledu adolescentních čtenářů. Czech Literature, 58 (3). pp. 345-369. ISSN 0009-0468

Kumar, Bimlesh; Sreenivasulu, Gopu; Rao, Achanta Ramakrishna (2010) Radial basis function network based design of incipient motion condition of alluvial channels with seepage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 102-113. ISSN 0042-790X

Karel, Nacházel; Pavel, Fošumpaur (2010) Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 73-87. ISSN 0042-790X

Přibil, Marek (2010) Zuzana Urválková: Dvojlomná zrcadlení: Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 385-392. ISSN 0009-0468

May 2010

Knappová, Miloslava (2010) A Családnév-Változtatások Történetei Idöben, Térben, Társadalomban. Acta onomastica, 51 (2). pp. 612-615. ISSN 1211-4413

Dykast, Roman (2010) Aesthetic and Artistic Evaluation, Parts 2 & 3. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 71-96. ISSN 0014-1291

Hadravová, Tereza (2010) Announcing a Student Competition (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 104-105. ISSN 0014-1291

Rožmberský, Petr (2010) Česká příjmí typu Kobrle, Šebrle z německých hypokoristik na -rle. Acta onomastica, 51 (2). pp. 542-547. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2010) Česká teorie literární onomastiky. Acta onomastica, 51 (2). pp. 447-453. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2010) Ždánidla. Acta onomastica, 51 (2). pp. 466-470. ISSN 1211-4413

Tárnyiková, Jarmila (2010) BAGS OF TALENT, A TOUCH OF PANIC, AND A BIT OF LUCK:THE CASE OF NON-NUMERICAL VAGUE QUANTIFIERS. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 71-86. ISSN 0862-8432

Borák, Libor; Marcián, Petr; Florian, Zdeněk; Bartáková, Sonia (2010) Biomechanical Study of Disk Implants, Part I. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 49-60. ISSN 1802-1484

Abramowicz, Zofia; Dacewicz, Leonarda (2010) Changes in urbanonymy of northeastern Poland in the context of statehood transformation. Acta onomastica, 51 (2). pp. 417-429. ISSN 1211-4413

Chamonikolasová, Jana (2010) COMMUNICATIVE PERSPECTIVES IN THE THEORY OF FSP. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 86-94. ISSN 0862-8432

Hlobil, Tomáš (2010) Cover (1-2010). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). -. ISSN 0014-1291

McFee, Graham (2010) Defending ‘the Artist’s Theory’: Wollheim’s Lost Idea Regained? Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 3-27. ISSN 0014-1291

Olivová-Nezbedová, Libuše (2010) Doplněk k „Třídění pomístních jmen“ Vladimíra Šmilauera. Acta onomastica, 51 (2). pp. 515-517. ISSN 1211-4413

Kočárník, Petr; Jirků, Slavomír (2010) Flow in the Cross-Over Channel of a Steam Turbine. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 3-14. ISSN 1802-1484

Kazík, Miroslav (2010) Funkčný člen rodné meno v živých osobných menách v Papradi. Acta onomastica, 51 (2). pp. 504-515. ISSN 1211-4413

Holeš, Jan (2010) HARRO STAMMERJOHANN: LEXICON GRAMMATICORUM. A BIO-BIBLIOGRAPHICAL COMPANION TO THE HISTORY OF LINGUISTICS. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 111-114. ISSN 0862-8432

David, Jaroslav (2010) Honorifikační motiv v toponymii (na příkladu baťovských toponym a toponyma Zlín/Gottwaldov). Acta onomastica, 51 (2). pp. 429-437. ISSN 1211-4413

Vachková, Marie (2010) IN MEMORIAM PhDr. JAROMÍR POVEJŠIL, CSc. (30. 1. 1931 – 3. 4. 2010). Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 104-107. ISSN 0862-8432

Hajičová, Eva (2010) IN MEMORY OF PROFESSOR HENRY KUČERA. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 106-108. ISSN 0862-8432

Šamánek, Otakar; Zimmerman, Martin; Svoboda, Petr; Křupka, Ivan; Vrbka, Martin (2010) Influence of Surface Texturing on Lubricant Film Formation and Surface Fatigue. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 27-36. ISSN 1802-1484

Rechzieglová, Adela (2010) K distribuci a funkci ingresivního významu u předponových sloves*. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 83-116. ISSN 0037-7031

Lehečková, Eva (2010) Letní škola lingvistiky v Dačicích. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 158-161. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2010) Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym). Our Speech, 93 (2). pp. 57-71. ISSN 0027-8203

Sherman, Tamah; Engelhardt, Oliver (2010) LINEE Training Institute in Prague. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 154-159. ISSN 0037-7031

Pravdová, Markéta (2010) Ludmila Uhlířová a nová éra jazykového poradenství. Our Speech, 93 (2). pp. 101-106. ISSN 0027-8203

Nováková, Marie (2010) Lumír Klimeš (4. 9. 1924 – 2. 10. 2010). Acta onomastica, 51 (2). pp. 617-619. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2010) Michaela Čornejová: Tvoření nejstarších českých místních jmen. Acta onomastica, 51 (2). pp. 606-608. ISSN 1211-4413

Garančovská, Lenka (2010) Modelové poňatie pragmatoným. Acta onomastica, 51 (2). pp. 470-497. ISSN 1211-4413

Zoltowski, Bogdan; Castaneda Heredia, Leonel F.; Betancur Giraldo, German R. (2010) Monitoring of Condition the Railway System. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 15-25. ISSN 1802-1484

Dadejík, Ondřej; Zuska, Vlastimil (2010) More Than a Story: The Two-dimensional Aesthetics of the Forest. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 27-51. ISSN 0014-1291

Wiśniewski, Mateusz (2010) Nazwy z Nowego Świata w opracowanych po czesku szesnastowiecznych tekstach o wielkich odkryciach geograficznych. Acta onomastica, 51 (2). pp. 597-606. ISSN 1211-4413

Konečná, Hana (2010) Nářeční pojmenování polévek. Our Speech, 93 (2). pp. 95-101. ISSN 0027-8203

Majtán, Milan (2010) Nestor slovenskej onomastiky prof. Vincent Blanár deväťdesiatročný. Acta onomastica, 51 (2). pp. 619-622. ISSN 1211-4413

Bokiniec, Monika; Kvokačka, Adrián; Papp, Zoltán; Hadravová, Tereza (2010) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 97-104. ISSN 0014-1291

Ološtiak, Martin (2010) Niekoľko poznámok o vzťahu onymickej a frazeologickej motivácie. Acta onomastica, 51 (2). pp. 517-531. ISSN 1211-4413

Bokiniec, Monika (2010) Noël Carroll: On Criticism (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 105-112. ISSN 0014-1291

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Obdržálek, Vít; Vrbka, Jan (2010) On Buckling of a Plate with Multiple Delaminations. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 37-47. ISSN 1802-1484

Králík, Jan; Pajzs, Júlia (2010) On historical parallels and contacts between Hungarian and Czech linguistic projects. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 116-128. ISSN 0037-7031

Adam, Martin (2010) ON SOME SPECIAL FSP ASPECTS WITHIN THE NEW TESTAMENT PARABLES (WITH REGARD TO LUKE 15:8–10). Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 94-104. ISSN 0862-8432

Mikkonen, Jukka (2010) On the Body of Literary Persuasion. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 51-71. ISSN 0014-1291

Lužická, Michaela (2010) Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny. Acta onomastica, 51 (2). pp. 573-581. ISSN 1211-4413

Vašková, Lenka (2010) Přezdívky v hokejových oddílech z pohledu komunikačního a slovotvorného. Acta onomastica, 51 (2). pp. 591-597. ISSN 1211-4413

Kubalík, Štěpán (2010) Peter Goldie and Elisabeth Schellekens: Who’s Afraid of Conceptual Art? (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 112-121. ISSN 0014-1291

Sýkora, Miroslav; Holický, Milan (2010) Probabilistic Model for Masonry Strength of Existing Structures. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 61-70. ISSN 1802-1484

Hrubišová (Šrubařová), Petra; Ondrášová, Zuzana; David, Jaroslav (2010) Proměny české antroponymie po roce 1989 (na příkladech jmen dětí celebrit). Acta onomastica, 51 (2). pp. 581-591. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2010) Régi Magyar Családnevek Névvégmutató Szótára XIV.–XVII. Század. Acta onomastica, 51 (2). pp. 610-612. ISSN 1211-4413

Zeman, Jiří (2010) Recenze: Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného). Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 141-146. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2010) Recenze: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 149-153. ISSN 0037-7031

Sgall, Petr (2010) Recenze: Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves. Praha: Karolinum, 2008. 381 s. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 145-149. ISSN 0037-7031

Kraus, Jiří (2010) Recenze: P. Sériot–J. Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. E. Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 134-142. ISSN 0037-7031

Hajičová, Eva (2010) RHEMATIZERS REVISITED. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 57-71. ISSN 0862-8432

Giger, Marcus; Giger, Miriam (2010) Rosa Kohlheim - Volker Kohlheim: Die Wunderbare Welt der Namen. Acta onomastica, 51 (2). pp. 608-611. ISSN 1211-4413

Bachmannová, Jarmila (2010) Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ). Our Speech, 93 (2). pp. 83-95. ISSN 0027-8203

Szerszunowicz, Joanna (2010) Some remarks on cultural connotations of urbanonyms and idiomacity in a contrastive perspective. Acta onomastica, 51 (2). pp. 547-556. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2010) Specifika literárních toponym. Acta onomastica, 51 (2). pp. 453-466. ISSN 1211-4413

Kalousková, Lenka (2010) Srovnání českých a německých urbanonym na území Prahy. Acta onomastica, 51 (2). pp. 497-504. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2010) Sufix -ství v toponymii Čech. Our Speech, 93 (2). pp. 71-83. ISSN 0027-8203

Štěpán, Pavel (2010) Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 51 (2). pp. 556-573. ISSN 1211-4413

Brůhová, Gabriela (2010) SUPPLEMENT TO THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR LIBUŠE DUŠKOVÁ 2005–2010. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 108-110. ISSN 0862-8432

Dittmann, Robert (2010) Význam toponymie pro určení předloh starších českých biblických překladů. Acta onomastica, 51 (2). pp. 437-447. ISSN 1211-4413

Panevová, Jarmila (2010) Významné životní jubileum Adely Rechzieglové. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 153-155. ISSN 0037-7031

Balhar, Jan (2010) Vydávat? Rozhodně nevydávat všechno! Our Speech, 93 (2). pp. 106-109. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (2). pp. 112-113. ISSN 0027-8203

Panáček, Jaroslav (2010) Zaniklé obce ve vojenském prostoru Ralsko 1946-1991. Acta onomastica, 51 (2). pp. 531-542. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2010) Základ -brus- v toponymech na Moravě a ve Slezsku. Our Speech, 93 (2). pp. 109-112. ISSN 0027-8203

Štícha, František (2010) Znovu o literární češtině Milana Kundery. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 128-134. ISSN 0037-7031

April 2010

Med, Jaroslav (2010) Jan Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 249-253. ISSN 0009-0468

Koupil, Ondřej (2010) Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časoměrné poezie. Czech Literature, 58 (2). pp. 147-168. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2010) K raným prózám Věry Linhartové. Czech Literature, 58 (2). pp. 197-218. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Kolařík, Karel (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (2). pp. 265-279. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2010) Lisa Peschel (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta 1941–1945. Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt 1941–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 256-259. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Ibrahim, Robert (2010) Pavel Jiráček: Význam a subjektivita v lyrice (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 252-256. ISSN 0009-0468

Jungmannová, Lenka (2010) Převod řeči do nemluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Czech Literature, 58 (2). pp. 231-239. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2010) Poslední bezručovská publikace Drahomíra Šajtara. Czech Literature, 58 (2). pp. 239-244. ISSN 0009-0468

Košnarová, Veronika (2010) Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří). Czech Literature, 58 (2). pp. 218-231. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2010) Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě. Ed. Marek Janosik-Bielski. (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 244-250. ISSN 0009-0468

Košnarová, Veronika (2010) Xavier Galmiche: Vladimír Holan, le bibliothécaire de Dieu (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 259-265. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2010) Zdeněk Kalista jako literární kritik. Czech Literature, 58 (2). pp. 168-197. ISSN 0009-0468

March 2010

Hajičová, Eva; Král, Oldřich (2010) 100 let generace prvních žáků PLK - Slovo úvodem. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 1-5. ISSN 0008-7386

Kolář, Václav (2010) A note on integral vortex strength. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 23-28. ISSN 0042-790X

Čižmárová, Libuše (2010) Úvaha (nejen) nad knihou Mateje Šekliho Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju livek in njegovi okolici. Acta onomastica, 51 (1). pp. 384-397. ISSN 1211-4413

Kaderka, Petr (2010) Úvodem. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 3-5. ISSN 0037-7031

Ološtiak, Martin (2010) Ľudovít Novák, Juraj Furdík, Miloš Dokulil a onomaziologické inšpirácie. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 29-38. ISSN 0008-7386

Zeleny, Milan (2010) Bata Management System: A Built-In Resilience against Crisis at the Micro Level. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 102-118. ISSN 1802-4696

Procházková, Jana (2010) Bohemians in New Zealand – the history and present situation of the Puhoi village. Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 19-34. ISSN 0009-0794

Hoskovec, Tomáš (2010) Celostní filologie jako program (na příkladu baltistiky). Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 10-18. ISSN 0008-7386

Mrázková, Kamila (2010) Co je řečnická otázka? Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 31-53. ISSN 0037-7031

Bauçà i Sastre, Andreu (2010) DIÁTESIS Y TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA: EL CASO DE LOS DIATETIZADORES ROMÁNICOS. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 1-22. ISSN 0862-8432

Hnaťuková, Petra; Burešová, Helena; Kochánková, Lucie; Bäumeltová, Jitka (2010) Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contamined by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 15-22. ISSN 0042-790X

Gertler, Pavel; Senaj, Matúš (2010) Downward Wage Rigidities in Slovakia. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 79-102. ISSN 1802-4696

Sládek, Ondřej (2010) Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 95-106. ISSN 0008-7386

Kubíček, Tomáš (2010) Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 85-95. ISSN 0008-7386

Bažil, Martin (2010) Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle Julie Novákové. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 64-81. ISSN 0008-7386

Hrubý, Martin; Čambala, Petr; Toufar, Jan (2010) Game-Theoretic Modeling of Electricity Markets in Central Europe. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 32-62. ISSN 1802-4696

Šemelík, Martin (2010) GLÄSER, ROSEMARIE (2005), EIGENNAMEN IN DER ARBEITSWELT. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 54-57. ISSN 0862-8432

Načeva-Marvanová, Mira (2010) GRAMMATICALIZATION AND VERBAL STRUCTURES (THE CASE OF ANALYTIC PERFECT). Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 37-48. ISSN 0862-8432

Chamonikolasová, Jana (2010) IN MEMORY OF ALEŠ SVOBODA. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 48-50. ISSN 0862-8432

Vasiljev, Ivo (2010) Jazyková různost v současné teorii a praxi. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 112-121. ISSN 0008-7386

Štípková, Martina (2010) Jedna rodina – jedno příjmení? Příbuzenství a společná rodinná příjmení v současné české společnosti. Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 1-17. ISSN 0009-0794

Čechová, Marie (2010) Jiří Kraus nejen o mediální komunikaci. Our Speech, 93 (1). pp. 43-47. ISSN 0027-8203

Hlubinková, Zuzana (2010) Jilm v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 181-182. ISSN 1211-4413

Komárková, Zina (2010) Jména studánek na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 227-247. ISSN 1211-4413

Steiner, Martin (2010) Julie Nováková a komeniologie. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 81-85. ISSN 0008-7386

Stehlíková, Eva (2010) Julie Nováková – osud osobnosti. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 58-64. ISSN 0008-7386

Nečas, Pavel; Hejna, Petr (2010) K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi. Our Speech, 93 (1). pp. 25-37. ISSN 0027-8203

Balhar, Jan (2010) K vývoji pomístních jmen na Opavsku od druhé světové války. Acta onomastica, 51 (1). pp. 305-314. ISSN 1211-4413

Lemeškin, Ilja (2010) Karel Horálek – folklorista. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 46-49. ISSN 0008-7386

Čižmárová, Libuše (2010) Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 94-106. ISSN 1211-4413

Kopecký, Jakub (2010) Komunikační funkce záporných otázek zjišťovacích. Our Speech, 93 (1). pp. 1-16. ISSN 0027-8203

Ireinová, Martina; Konečná, Hana (2010) Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica, 51 (1). pp. 299-305. ISSN 1211-4413

Thořová, Věra (2010) Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové (na základě analýzy textových i melodických variant písně Jaký mám trápení...). Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 51-74. ISSN 0009-0794

Dušková, Libuše (2010) Kronika: Libuše Dušková: Ohlédnutí významné anglistky. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 125-128. ISSN 0008-7386

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav (2010) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Our Speech, 93 (1). pp. 50-53. ISSN 0027-8203

Šimek, Štěpán (2010) Kterak Huňové a Bohové byli aneb Ke dvěma staročeským etnonymům. Our Speech, 93 (1). pp. 53-56. ISSN 0027-8203

Pekelder, Jan (2010) LE TERTIUM COMPARATIONIS EN LINGUISTIQUE CONTRASTIVE: PROBLÈMES ET MÉTHODES. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 22-37. ISSN 0862-8432

Sabol, Ján (2010) Lingvistický odkaz Ľudovíta Nováka. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 18-29. ISSN 0008-7386

Holler, Manfred J.; Marciano, Alain (2010) Machiavelli’s Possibility Hypothesis. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 18-32. ISSN 1802-4696

Saicová Římalová, Lucie (2010) Metafory pýchy. Our Speech, 93 (1). pp. 16-25. ISSN 0027-8203

Bozděchová, Ivana; Niševa, Božana (2010) Monografie o bulharské slovotvorbě. Our Speech, 93 (1). pp. 37-44. ISSN 0027-8203

Chamonikolasová, Jana (2010) Nekrolog: Za Alešem Svobodou. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 128-129. ISSN 0008-7386

Ramsankaran, Raaj; Maerker, Christian; Malcherek, Aandreas (2010) Numerical modelling of hydrodynamics and sediment transport processes during storm events in a non-perennial river. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 36-48. ISSN 0042-790X

Nekvapil, Jiří (2010) O historii, teorii a modelech jazykového plánování. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 53-74. ISSN 0037-7031

Bermel, Neil (2010) O tzv. české diglosii v současném světě. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 5-31. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Bara, Márta; Gaál, Ladislav; Kohnová, Silvia; Szolgay, Ján; Hlavčová, Kamila (2010) On the use of the simple scaling of heavy rainfall in a regional estimation of IDF curves in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 49-63. ISSN 0042-790X

Andrés Alonso de la Fuente, José (2010) PALACIOS, AZUCENA (coord.), EL ESPAÑOL DE AMÉRICA. CONTACTOS LINGÜÍSTICOS EN HISPANOAMÉRICA. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 50-55. ISSN 0862-8432

Čermák, Jan (2010) Pavel Trost a jeho celostní filologie. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 5-10. ISSN 0008-7386

Ireinová, Martina (2010) Po stopách dobytka a drůbeže v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 247-269. ISSN 1211-4413

Spinková, Stanislava (2010) Po stopách dobytka a drůbeže v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 202-225. ISSN 1211-4413

Šipková, Milena (2010) Pomístní jména a jejich zpracování ve slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 48-79. ISSN 1211-4413

Kloferová, Stanislava (2010) Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém a dialektologickém (na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku). Acta onomastica, 51 (1). pp. 106-140. ISSN 1211-4413

Vykypěl, Bohumil (2010) Pražská škola a empirický funkcionalismus: vachkovské inspirace. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 54-58. ISSN 0008-7386

Novotná, Renata (2010) Profesor František Čermák sedmdesátiletý. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Štern, Petr; Panovská, Zdeňka; Pokorný, Jan (2010) Psychorheology of food dispersions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 29-35. ISSN 0042-790X

Tarola, Ornella (2010) Public Utilities: Privatization without Regulation. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 62-79. ISSN 1802-4696

Povolná, Renata (2010) Recenze: Ludmila Urbanová: Stylistika anglického jazyka. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 121-123. ISSN 0008-7386

Šaldová, Pavlína (2010) Recenze: Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná (Eds.): Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 122-125. ISSN 0008-7386

Štícha, František (2010) Recenze: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 74-79. ISSN 0037-7031

Jakoubek, Marek (2010) Sesek – zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 35-50. ISSN 0009-0794

Bogoczová, Irena (2010) Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 38-46. ISSN 0008-7386

Černá, Anna (2010) Slovenský sborník o jazykové kultuře. Our Speech, 93 (1). pp. 46-51. ISSN 0027-8203

Zumr, David; Císlerová, Milena (2010) Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 64-72. ISSN 0042-790X

Šrámek, Rudolf (2010) Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich druhové znaky, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964-1993). Acta onomastica, 51 (1). pp. 10-47. ISSN 1211-4413

Šraj, Mojca; Dirnbek, Luka; Brilly, Mitja (2010) The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 3-14. ISSN 0042-790X

Čižmárová, Libuše (2010) Tvorba elektronického Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 79-94. ISSN 1211-4413

Šlosar, Dušan (2010) Utvářenost slov vstupujících do pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 314-339. ISSN 1211-4413

Urbanová, Ludmila (2010) Vachkův pohled na jazykový systém a jazykové normy. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 49-54. ISSN 0008-7386

Čermák, František (2010) Vladimír Skalička. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 106-112. ISSN 0008-7386

Nurmi, Hannu (2010) Voting Weights or Agenda Control: Which One Really Matters? AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 5-18. ISSN 1802-4696

Čornejová, Michaela (2010) Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica, 51 (1). pp. 151-181. ISSN 1211-4413

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Konečná, Hana (2010) Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 189-202. ISSN 1211-4413

Přadková, Petra (2010) Základy čern- a běl-/bíl- v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 140-151. ISSN 1211-4413

Konečná, Hana (2010) Znalost pomístních jmen v Jemnici a Lhoticích. Acta onomastica, 51 (1). pp. 269-300. ISSN 1211-4413

February 2010

Merhaut, Luboš (2010) Nad ohlasy Lexikonu české literatury. Czech Literature, 58 (1). pp. 97-102. ISSN 0009-0468

Roupec, Jan (2010) Advanced Genetic Algorithms for Engineering Design Problems. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 407-417. ISSN 1802-1484

Bílek, Petr A.; Bolton, Jonathan; Chitnis, Rajendra A.; Grigorov, Dobromir; Holý, Jiří; Janáček, Pavel; Janoušek, Pavel; Malura, Jan; Matonoha, Jan; Nechutová, Jana; Papoušek, Vladimír; Poslední, Petr; Putna, Martin C.; Tureček, Dalibor; Wögerbauer, Michael; Zusi, Peter (2010) An Enquête Concerning Gaps in Contemporary Czech Literary Criticism. Czech Literature, 58 (1). pp. 59-97. ISSN 0009-0468

Kubínová, Marie (2010) Ľubomír Plesník a kolektív: Tezaurus estetických výrazových kvalít (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 123-131. ISSN 0009-0468

Žampachová, Eva; Popela, Pavel (2010) Different Reformulations of Stochastic Optimization of the Transverse Vibration. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 339-350. ISSN 1802-1484

Dohnal, Gejza (2010) Disaster Propagation Models. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 373-381. ISSN 1802-1484

Jakubec, Ondřej (2010) Epitafní obraz s Alegorickým ukřižováním ze sbírek Slezského zemského muzea a manýristické malované epitafy českého Slezska. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 41-54. ISSN 1803-7550

Pospíšil, Tomáš (2010) Generating Non-Periodic Microstructures of Fiber Composites. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 393-405. ISSN 1802-1484

Trávníček, Jiří (2010) Grażyna Strauss – Katarzyna Wolff – Sebastian Wierny: Czytanie, kupowanie, surfowanie (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 134-139. ISSN 0009-0468

Myška, Milan (2010) Jak jsme tvořili vysokoškolskou učebnici "Úvod do studia dějepisu" (Část neuveřejněných memoárů). Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 80-84. ISSN 1803-7550

Přibáňová, Alena (2010) Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců. Czech Literature, 58 (1). pp. 103-120. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2010) Josef Škvorecký: Zbabělci. Komentář, ed. Michael Špirit (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 120-124. ISSN 0009-0468

Al Saheb, Jan (2010) K formování mensálních statků olomouckého biskupství před Bílou Horou. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 11-22. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Lipovski, Radek; Myška, Milan; Závodná, Michaela (2010) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 121-128. ISSN 1803-7550

Malínek, Vojtěch (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (1). pp. 139-149. ISSN 0009-0468

Poláček, Jiří (2010) Oleg Michailovič Malevič: Osobitost české literatury (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 130-135. ISSN 0009-0468

Pospíšil, Tomáš (2010) On Statistical Description of Random Structures. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 383-392. ISSN 1802-1484

Plšek, Jan; Štěpánek, Petr (2010) Optimisation of Building Structures I (DBSO). Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 307-321. ISSN 1802-1484

Plšek, Jan; Štěpánek, Petr (2010) Optimisation of Building Structures II (RBSO). Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 323-338. ISSN 1802-1484

Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana (2010) Optimisation of Reinforcement of RC Framed Structures. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 285-298. ISSN 1802-1484

Fukala, Radek (2010) Ozvěny chebských událostí ve Slezsku. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 3-10. ISSN 1803-7550

Dokoupil, Lumír; Nesládková, Ludmila; Lipovski, Radek (2010) Přirozená reprodukce obyvatelstva Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 55-79. ISSN 1803-7550

Janoušek, Pavel (2010) Poznámka k textu Luboše Merhauta. Czech Literature, 58 (1). pp. 102-103. ISSN 0009-0468

Vareka, Marek; Závodná, Michaela; Kladiwa, Pavel; Knob, Stanislav; Kadlec, Petr; Jung, Jiří; Gába, Petr (2010) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 93-110. ISSN 1803-7550

Koblížek, Tomáš (2010) Recepce básnické promluvy jakožto specifická časová zkušenost. Czech Literature, 58 (1). pp. 42-59. ISSN 0009-0468

Holý, Petr (2010) Sedm kráčejících mužů a pohyb hmoty sochy. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 23-40. ISSN 1803-7550

Praks, Pavel; Brožovský, Jiří (2010) Simulation Approaches for the Efficient Probabilistic Reliability Assessment of a Concrete Structure by the SBRA Method. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 299-305. ISSN 1802-1484

Lisový, Igor (2010) Sovětská historiografie do perestrojky o otrokářství starověkého Řecka. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 85-92. ISSN 1803-7550

Popela, Pavel (2010) Stochastic Programming Models for Engineering Design Problems. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 351-362. ISSN 1802-1484

Matoušek, Radomil (2010) Using AI Methods to Find a Non-Linear Regression Model with a Coupling Condition. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 419-431. ISSN 1802-1484

Jiroušková, Věra (2010) Visio Pauli: pozdněantické, respektive středověké opus apertum a jeho cesty latinským a českým středověkem (K metodologii bádání o jednom apokryfu). Czech Literature, 58 (1). pp. 1-42. ISSN 0009-0468

Karpíšek, Zdeněk; Štěpánek, Petr; Jurák, Petr (2010) Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Structures. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 363-372. ISSN 1802-1484

Myška, Milan; Pušová, Hana; Dokoupil, Lumír; Pindur, David; Zágora, Marek; Knob, Stanislav; Kadlec, Petr; Gába, Petr; Závodná, Michaela (2010) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 110-120. ISSN 1803-7550

2010

Cheng, Yan; Chen, Hui-ming; Yu, Wen-lian; Cui, Yuan; Zhou, Li-li; Zhou, Xin (2010) 3D-QSAR study of the endocrine disrupting effect of perfluorooctane sulfonates (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) on human estrogen, androgen and thyroid receptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 471-492.

Wrackmeyer, Bernd; Thoma, Peter; Kempe, Rhett; Glatz, Germund (2010) 9-Borafluorenes – NMR spectroscopy and DFT calculations. Molecular structure of 1,2-(2,2′-diphenylylene)-1,2-diethyldiborane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 743-756.

Sobkowski, Michal (2010) A convenient protection for 4-oxopyrimidine moieties in nucleosides by the pivaloyl group. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 33-57.

Henderson, Douglas; Lamperski, Stanisław; Outhwaite, Christopher W.; Bhuiyan, Lutful Bari (2010) A mean spherical approximation study of the capacitance of an electric double layer formed by a high density electrolyte. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 303-312.

Silvestre-Alcantara, Whasington; Bhuiyan, Lutful B.; Outhwaite, Christopher W.; Henderson, Douglas (2010) A modified Poisson–Boltzmann study of the singlet ion distribution at contact with the electrode for a planar electric double layer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 425-446.

Siperstein, Flor R.; Lísal, Martin; Brennan, John K. (2010) A molecular simulation study of adsorption of nitrogen and methane in titanium silicate (ETS-4). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 145-164.

Jirsák, Jan; Nezbeda, Ivo (2010) A note on scenarios of metastable water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 593-605.

Janeba, Zlatko; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2010) Alternative synthesis of 9-{3-[(diisopropoxyphosphoryl)methoxy]-2-hydroxypropyl}adenine and its free phosphonates substituted at the C-8 position of purine base. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 371-381.

Hussain, Muhammad A.; Shahwar, Dure; Hassan, Muhammad N.; Tahir, Muhammad N.; Iqbal, Mohammad S.; Sher, Muhammad (2010) An efficient esterification of pullulan using carboxylic acid anhydrides activated with iodine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 133-143.

Mohammad, Mahboob; Tariq, Muhammad; Soomro, Muhammad Tahir (2010) “Long-life” atom-free radical: Generation and reactions of bromine atom-free radical. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1061-1074.

Yildirim, Kudret; Yilmazer-Keskin, Semra (2010) Biotransformation of (–)-verbenone by Aspergillus tamarii and Aspergillus terreus. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 649-652.

Yildirim, Kudret; Uzuner, Ahmet; Gulcuoglu, Emine Yasemin (2010) Biotransformation of some steroids byAspergillus terreus MRC 200365. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 665-673.

Yildirim, Kudret; Gulsan, Fatih; Kupcu, Ilknur (2010) Biotransformation of testosterone and progesterone by Penicillium digitatum MRC 500787. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 675-683.

Voňka, Petr; Hubková, Monika; Meistr, Vít (2010) Calculation of water content in water–methane system. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 257-274.

Poša, Mihalj; Farkaš, Zita (2010) Cholesterol solubilization by oxo derivatives of selected bile acids and their membranotoxicity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 767-784.

Předota, Milan; Nezbeda, Ivo; Pařez, Stanislav (2010) Coarse-grained potential for interaction with a spherical colloidal particle and planar wall. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 527-545.

Jasiński, Radomir; Rzyman, Michał; Barański, Andrzej (2010) Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. Part 2. Diels–Alder reactions of E-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes with cyclopentadiene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 919-929.

López De Haro, Mariano; Malijevský, Anatol; Labík, Stanislav (2010) Critical consolute point in hard-sphere binary mixtures: Effect of the value of the eighth and higher virial coefficients on its location. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 359-369.

Perekalin, Dmitry S.; Trifonova, Evgeniya A.; Glukhov, Ivan V.; Holub, Josef; Kudinov, Alexander R. (2010) Cyclopentadienyl ruthenium complexes with tricarbollide ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1139-1148.

Bořek-Dohalská, Lucie; Stiborová, Marie (2010) Cytochrome P450 3A activities and their modulation by α-naphthoflavone in vitro are dictated by the efficiencies of model experimental systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 201-220.

Zhang, Ling; Siepmann, J. Ilja (2010) Development of the trappe force field for ammonia. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 577-591.

Boublík, Tomáš (2010) Distribution functions of the hard heteronuclear dumbbells and of their mixtures with hard spheres near a hard wall. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 289-302.

Jemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2010) Electroanalysis of some catecholamines at a single-wall nanotubes modified carbon paste electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1217-1228.

Medvidović-Kosanović, Martina; Šeruga, Marijan; Jakobek, Lidija; Novak, Ivana (2010) Electrochemical and antioxidant properties of rutin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 547-561.

Öztürk, Funda; Taşdemir, Ibrahim Hüdai; Durmuş, Zehra; Kiliç, Esma (2010) Electrochemical behavior of disopyramide and its adsorptive stripping determination in pharmaceutical dosage forms and biological fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 685-702.

Labík, Stanislav (2010) Exact analytical formula for a fifth virial coefficient of a hard-sphere mixture at infinite dilution for small diameter ratios. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 165-173.

Sivaev, Igor B.; Prikaznov, Alexander V.; Naoufal, Daoud (2010) Fifty years of the closo-decaborate anion chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1149-1199.

Kutschy, Peter; Sýkora, Andrej; Čurillová, Zuzana; Repovská, Mária; Pilátová, Martina; Mojžiš, Ján; Mezencev, Roman; Pazdera, Pavel; Hromjáková, Tatiana (2010) Glyoxyl analogs of indole phytoalexins: Synthesis and anticancer activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 887-903.

Schubert, Hartmut; Küchle, Fritz-Robert; Wesemann, Lars (2010) Gold cluster chemistry with the tin nucleophile stanna-closo-dodecaborate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 963-970.

Svobodová, Martina; Martínková, Markéta; Frei, Eva; Stiborová, Marie (2010) Identification of human enzymes oxidizing a human metabolite of carcinogenic 2-nitroanisole, 2-nitrophenol. Evidence for its oxidative detoxification by human cytochromes P450. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 703-719.

Dostál, Radim; Londesborough, Michael G. S.; Kvíčalová, Magdalena; Macháček, Jan; Císařová, Ivana; Janoušek, Zbyněk (2010) Incremental iodination of the eight-vertex closo monocarborane anion [closo-1-CB7H8]–: Preparation and characterization of [closo-1-CB7H5-6,7,8-I3]– and [closo-1-CB7H2-2,3,4,6,7,8-I6]–, and the synthesis of the first eight-vertex C-methylated carborane anion [1-CH3-closo-1-CB7H4-6,7,8-I3]–. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 931-947.

Borówko, Małgorzata; Patrykiejew, Andrzej; Sokołowski, Stefan; Staszewski, Tomasz (2010) Influence of a small amount of tethered chains on wetting transitions: A density functional approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 221-241.

Votruba, Ivan; Trýznová, Jana; Břehová, Petra; Tloušťová, Eva; Horská, Květoslava; Fanfrlík, Jindřich; Přenosil, Ondřej; Holý, Antonín (2010) Inhibition of human purine nucleoside phosphorylase by tenofovir phosphate congeners. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1249-1257.

Carr, Michael J.; Clegg, William; Kennedy, John D.; Londesborough, Michael G. S.; Kilner, Colin A. (2010) Macropolyhedral boron-containing cluster chemistry [S2B16H17]–. A new eighteen-vertex thiaborane anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 807-812.

Salminen, Eero; Sillanpää, Reijo; Lehtonen, Ari (2010) Metal complexes of an amine bisphenol with a thiophene side-arm. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (10). pp. 1051-1060.

Uyanik, Cavit; Malay, Aslihan; Sonmez, Hayal B.; Queudrue, Loic; Hanson, James R. (2010) Methanolysis of 3β-substituted 4,5-epoxyandrostanes catalysed by tetracyanoethylene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 463-470.

Yildirim, Kudret (2010) Microbial hydroxylation of some steroids by Aspergillus wentii MRC 200316. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1273-1281.

Mithlesh,; Pareek, Pawan K.; Chippa, Hemraj; Ravikant,; Ojha, Krishan G. (2010) Microwave synthesis of new biologically important 1,4-dihydropyridines containing benzothiazole moiety. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 275-287.

Nencka, Radim; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin (2010) Model synthesis of six-membered carbocyclic spironucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1259-1272.

Šmidrkal, Jan; Harmatha, Juraj; Buděšínský, Miloš; Vokáč, Karel; Zídek, Zdeněk; Kmoníčková, Eva; Merkl, Roman; Filip, Vladimír (2010) Modified approach for preparing (E)-stilbenes related to resveratrol, and evaluation of their potential immunobiological effects. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 175-186.

Matas, Karel; Kolafa, Jiří (2010) Molecular dynamics simulations of aqueous solutions of ionic liquids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 333-348.

Vrána, Jan; Jambor, Roman; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav; Dostál, Libor (2010) NCO-Chelated organoantimony(III) and organobismuth(III) dichlorides: Syntheses and structures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (10). pp. 1041-1050.

Zhuang, Rui Rui; Jian, Fang Fang; Wang, Ke Fei (2010) New cobalt(II)-based electrocatalyst for reduction of trichloroacetic acid and bromate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 637-647.

Satapathy, Rashmirekha; Dash, Barada Prasanna; Maguire, John A.; Hosmane, Narayan S. (2010) New developments in the medicinal chemistry of carboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 995-1022.

Kumar, Harsh (2010) Non-ideal behaviour of binary liquid mixtures and different approaches to calculate ideal expansibility. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 187-200.

Mohammadi, Moslem; Khodadadian, Mehdi; Rofouei, Mohammad K. (2010) Novel palladium(II) selective membrane electrode based on 4-[(5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl]benzene-1,3-diol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 563-575.

Sokolová, Romana; Degano, Ilaria; Hromadová, Magdaléna; Bulíčková, Jana; Gál, Miroslav; Valášek, Michal (2010) Oxidation pathways of natural dye hematoxylin in aqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1097-1114.

Rodrigues, José António; Valente, Inês Maria; Gonçalves, Luís Moreira; Pacheco, João Grosso; Barros, Aquiles Araújo (2010) Polarographic determination of vitamin C after derivatization with o-phenylenediamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 731-741.

Sciortino, Francesco (2010) Primitive models of patchy colloidal particles. A review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 349-358.

Ghorbani-Choghamarani, Arash; Zolfigol, Mohammad Ali; Hajjami, Maryam; Darvishi, Khorshid; Gholamnia, Laleh (2010) Protection of hydroxy groups as trimethylsilyl ethers using 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by poly(4-vinylpyridinium tribromide). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 607-615.

Hoffman, Hillary E.; Jirásková, Jana; Zvelebil, Marketa; Konvalinka, Jan (2010) Random mutagenesis of human serine racemase reveals residues important for the enzymatic activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 59-79.

Naiman, Karel; Hodek, Petr; Liberda, Jiří; Schmeiser, Heinz H.; Frei, Eva; Stiborová, Marie (2010) Rat liver microsomal metabolism of o-aminophenol and N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, two metabolites of the environmental pollutant and carcinogen o-anisidine in humans. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1229-1247.

Sharma, Vinita; Gupta, Krishna D. (2010) Reduction of indium(III) at dropping mercury electrode in the presence of pyridine in aqueous and ethanol–water media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 653-663.

Smith, William R.; Francová, Magda; Kowalski, Marian; Nezbeda, Ivo (2010) Refrigeration cycle design for refrigerant mixtures by molecular simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 383-391.

Hnyk, Drahomír; Holub, Josef; Jelínek, Tomáš; Macháček, Jan; Londesborough, Michael G. S. (2010) Revisiting B20H16 by means of a joint computational/experimental NMR approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1115-1123.

Kuldová, Jitka; Košovan, Peter; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel; Borisov, Oleg V. (2010) Self-association of copolymers with various composition profiles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 493-505.

Kolská, Zdeňka; Švorčík, Václav; Siegel, Jakub (2010) Size-dependent density of gold nano-clusters and nano-layers deposited on solid surface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 517-525.

Chialvo, Ariel A.; Simonson, J. Michael (2010) Solvation and ion pair association in aqueous metal sulfates: Interpretation of NDIS raw data by isobaric–isothermal molecular dynamics simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 405-424.

Bareš, Josef; Šourek, Vítězslav; Padělková, Zdeňka; Meunier, Philippe; Pirio, Nadine; Císařová, Ivana; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav (2010) Structure, properties and comparison of C,N-chelated and amido-stabilized plumbylenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 121-131.

Perez-Gavilan, Ariane; Carroll, Patrick J.; Sneddon, Larry G. (2010) Syntheses and structural characterizations ofcloso and nido 10-vertex metallatricarbanonaboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 905-917.

Macías, Ramón; Kennedy, John D.; Bould, Jonathan; Thornton-Pett, Mark (2010) Synthesis and characterization of dicarboranylmethylammonium polyoxometallates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1075-1096.

Öztürk, Funda; Durmuş, Zehra; Uçkan, Öznur Ölmez; Kiliç, Emine; Kiliç, Esma (2010) Synthesis and electroreduction of 2-[(8-hydroxyquinoline-5-yl)azo]benzo[c]cinnoline in DMSO–H2O (1:1) medium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1201-1216.

Mloston, Grzegorz; Jasiński, Marcin (2010) Synthesis and selected transformations of 3-oxido-1H-imidazole-4-carboxamides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 871-885.

Lopez, Maria Elena; Ellis, David; Murray, Paul R.; Rosair, Georgina M.; Welch, Alan J.; Yellowlees, Lesley J. (2010) Synthesis and/or molecular structures of some simple 2,1,7- and 2,1,12-ruthena- and cobaltacarboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 853-869.

Klečka, Martin; Křováček, Martin; Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2010) Synthesis of (E)-6-alkenylpurines via Pd-catalyzed stannation/protodestannation tandem process of alkynylpurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 313-332.

El-Bayouki, Khairy Abdelhameed Mohsen; Basyouni, Wahid Mohmoud; Mostafa, Eslam Attya (2010) Synthesis of new pyrrole and pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives of potential antioxidant activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 813-834.

Šála, Michal; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Masojídková, Milena; De Palma, Armando M.; Neyts, Johan; Holý, Antonín (2010) Synthesis of novel racemic carbocyclic nucleosides derived from 5,6-disubstituted norbornene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 1-20.

Varga, Vojtech; Pinkas, Jiří; Gyepes, Róbert; Štěpnička, Petr; Horáček, Michal; Bastl, Zdeněk; Mach, Karel (2010) Synthesis of zirconocene silsesquioxane complexes and their ethene polymerization activity in systems with methylaluminoxane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 105-119.

Beckett, Michael A.; Horton, Peter N.; Hursthouse, Michael B.; Timmis, James L.; Varma, K. Sukumar (2010) Synthesis, characterization, and thermal properties of benzylammonium pentaborate [C6H5CH2NH3][B5O6(OH)4]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 971-980.

Tauchman, Jiří; Trnka, Jakub; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr (2010) Synthesis, crystal structures and electrochemistry of ferrocenyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (10). pp. 1023-1040.

Shaul, Katherine R. S.; Schultz, Andrew J.; Kofke, David A. (2010) The effect of truncation and shift on virial coefficients of Lennard–Jones potentials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 447-462.

Loginov, Dmitry A.; Vinogradov, Mikhail M.; Starikova, Zoya A.; Petrovskii, Pavel V.; Holub, Josef; Kudinov, Alexander R. (2010) The first metallacarborane triple-decker complexes with a bridging pentaphospholyl ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 981-993.

Wang, Weizhou; Zhang, Yu; Ji, Baoming (2010) The nature of the bond-length change upon molecule complexation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 243-256.

Lupu, Stelian; Totir, Nicolae (2010) The optimization of the electrochemical preparation of Pedot-Prussian blue hybrid electrode material and application in electrochemical sensors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 835-851.

Elbert, Tomáš; Břehová, Petra; Holý, Antonín (2010) The preparation of 3H-labeled acyclic nucleoside phosphonates and study of their stability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 757-766.

Dastychová, Lenka; Dastych, Dalibor; Kubáček, Pavel; Alberti, Milan (2010) Theoretical and experimental studies of IR and NMR spectra of gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5-cyclo-triaza-λ5-phosphorine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1125-1138.

Habibi-Khorassani, Sayyed Mostafa; Maghsoodlou, Malek Taher; Ebrahimi, Ali; Heydari, Reza; Hazeri, Nourollah; Kazemian, Mohammad Amin; Nassiri, Mahmoud; Adrom, Belghais; Zakarianejad, Mohammad (2010) Theoretical study and synthesis of the reaction between triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates and 2-aminobenzimidazole, 2-hydroxy-3-nitropyridine or 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 785-805.

Majerová, Taťána; Hoffman, Hillary; Majer, Filip (2010) Therapeutic targets for influenza – perspectives in drug development. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 81-103.

Dopazo-Paz, Ana; Gómez-Álvarez, Paula; González-Salgado, Diego (2010) Thermodynamics and structure of the {water + methanol} system viewed from three simple additive pair-wise intermolecular potentials based on the rigid molecule approximation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 617-635.

Kolská, Zdeňka; Petrus, Pavel (2010) Tool for group contribution methods – computational fragmentation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 393-404.

Gonçalves, Luís Moreira; da Anunciação, Miriam Franco; Valente, Inês Maria; Pacheco, João Grosso; Rodrigues, José António; Barros, Aquiles Araújo (2010) Use of a membraneless extraction module for the voltammetric determination of total sulfites in wine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 721-730.

Balej, Jan (2010) Verification of accuracy of standard thermodynamic data of inorganic electrolytes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 21-31.

Mihai, Marina; Pârvulescu, Luminitza; Marton, Anca; Draghici, Constantin; Varga, Richard A.; Gheorghiu, Mircea D. (2010) Vinylferrocene as paradigm for the two-step reaction mode with ketenes. The case of tert-butylcyanoketene (Moore’s ketene). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 949-961.

Babashkina, Maria G.; Safin, Damir A. (2010) Zn(II), Co(II) and Ni(II) complexes of a phosphorylthiourea derivative of 4-[(EtO)2P(O)CH2]-C6H4-NHC(S)NHP(O)(OiPr)2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 507-515.

2010

Merhaut, Luboš (2010) Nad ohlasy Lexikonu české literatury. Czech Literature, 58 (1). pp. 97-102. ISSN 0009-0468

Odoj, Grzegorz (2010) "Die Dreikaiserecke" als Element des sozialen Gedächtnisses der Einwohner von Myslowitz. Český lid : Etnologický časopis, 97 (2). pp. 167-182. ISSN 0009-0794

Hajičová, Eva; Král, Oldřich (2010) 100 let generace prvních žáků PLK - Slovo úvodem. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 1-5. ISSN 0008-7386

Cheng, Yan; Chen, Hui-ming; Yu, Wen-lian; Cui, Yuan; Zhou, Li-li; Zhou, Xin (2010) 3D-QSAR study of the endocrine disrupting effect of perfluorooctane sulfonates (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) on human estrogen, androgen and thyroid receptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 471-492.

Wrackmeyer, Bernd; Thoma, Peter; Kempe, Rhett; Glatz, Germund (2010) 9-Borafluorenes – NMR spectroscopy and DFT calculations. Molecular structure of 1,2-(2,2′-diphenylylene)-1,2-diethyldiborane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 743-756.

Svoboda, Jaroslav; Balda, Miroslav (2010) A Comparison of S-N Curves of Uniaxial and Combined Random Loading. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 201-211. ISSN 1802-1484

Sobkowski, Michal (2010) A convenient protection for 4-oxopyrimidine moieties in nucleosides by the pivaloyl group. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 33-57.

Knappová, Miloslava (2010) A Családnév-Változtatások Történetei Idöben, Térben, Társadalomban. Acta onomastica, 51 (2). pp. 612-615. ISSN 1211-4413

Henderson, Douglas; Lamperski, Stanisław; Outhwaite, Christopher W.; Bhuiyan, Lutful Bari (2010) A mean spherical approximation study of the capacitance of an electric double layer formed by a high density electrolyte. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 303-312.

Silvestre-Alcantara, Whasington; Bhuiyan, Lutful B.; Outhwaite, Christopher W.; Henderson, Douglas (2010) A modified Poisson–Boltzmann study of the singlet ion distribution at contact with the electrode for a planar electric double layer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 425-446.

Siperstein, Flor R.; Lísal, Martin; Brennan, John K. (2010) A molecular simulation study of adsorption of nitrogen and methane in titanium silicate (ETS-4). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 145-164.

Kolář, Václav (2010) A note on integral vortex strength. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 23-28. ISSN 0042-790X

Jirsák, Jan; Nezbeda, Ivo (2010) A note on scenarios of metastable water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 593-605.

Šolcová, Lenka (2010) Adaptace přesídlenců z Malinovky a Malé Zubovštiny v Milovicích. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 247-264. ISSN 0009-0794

Roupec, Jan (2010) Advanced Genetic Algorithms for Engineering Design Problems. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 407-417. ISSN 1802-1484

Dykast, Roman (2010) Aesthetic and Artistic Evaluation, Parts 2 & 3. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 71-96. ISSN 0014-1291

Crowley, Stephen (2010) Agnieszka Paczyńska: State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1052-1055. ISSN 0038-0288

Vaculínová, Marta (2010) Alba amicorum Pavla z Jizbice. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 321-330. ISSN 0585-5691

Novák, Viliam (2010) Aleš Svoboda osemdesiatnikom. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). p. 211. ISSN 0042-790X

Janeba, Zlatko; Masojídková, Milena; Holý, Antonín (2010) Alternative synthesis of 9-{3-[(diisopropoxyphosphoryl)methoxy]-2-hydroxypropyl}adenine and its free phosphonates substituted at the C-8 position of purine base. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 371-381.

Hussain, Muhammad A.; Shahwar, Dure; Hassan, Muhammad N.; Tahir, Muhammad N.; Iqbal, Mohammad S.; Sher, Muhammad (2010) An efficient esterification of pullulan using carboxylic acid anhydrides activated with iodine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 133-143.

Bílek, Petr A.; Bolton, Jonathan; Chitnis, Rajendra A.; Grigorov, Dobromir; Holý, Jiří; Janáček, Pavel; Janoušek, Pavel; Malura, Jan; Matonoha, Jan; Nechutová, Jana; Papoušek, Vladimír; Poslední, Petr; Putna, Martin C.; Tureček, Dalibor; Wögerbauer, Michael; Zusi, Peter (2010) An Enquête Concerning Gaps in Contemporary Czech Literary Criticism. Czech Literature, 58 (1). pp. 59-97. ISSN 0009-0468

Bačová-Mitková, Veronika; Onderka, Milan (2010) Analysis of extreme hydrological events on the Danube using the Peak Over Threshold Method. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 88-101. ISSN 0042-790X

Bláhová, Marie (2010) Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 89-112. ISSN 0585-5691

Hadravová, Tereza (2010) Announcing a Student Competition (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 104-105. ISSN 0014-1291

Krejčí, Jindřich (2010) Approaching Quality in Survey Research: Towards a Comprehensive Perspective. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1011-1034. ISSN 0038-0288

Cuevas, Jaime G.; Calvo, Matías; Little, Christian; Pino, Mario; Dassori, Paul (2010) Are diurnal fluctuations in streamflow real? Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 149-162. ISSN 0042-790X

Krmíčková, Helena (2010) Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 73-87. ISSN 0585-5691

Stejskal, Jakub (2010) Artistic Revolutions: The 38th International Colloquium of the Slovenian Society of Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 251-254. ISSN 0014-1291

Valentová, Jana; Valenta, Petr; Weyskrabová, Lenka (2010) Assessing the retention capacity of a floodplain using a 2D numerical model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 221-232. ISSN 0042-790X

Mohammad, Mahboob; Tariq, Muhammad; Soomro, Muhammad Tahir (2010) “Long-life” atom-free radical: Generation and reactions of bromine atom-free radical. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1061-1074.

Kotrbatá, Ivana (2010) „Ještě je 400 míst volných v tachovském okrese!“ Příspěvek k „malým dějinám“ reemigrace a dosídlení Tachovska v narativních inteview na začátku 21. století. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 265-280. ISSN 0009-0794

Červinková, Alice (2010) „Postdokovat po světě“: genderové politiky akademické mobility. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 49-59. ISSN 1213-0028

Hlobil, Tomáš (2010) „Rührung, rühren, rührend“ (Pražské přednášky Augusta Gottlieba Meißnera v kontextu německé estetiky 18. století). Czech Literature, 58 (3). pp. 293-317. ISSN 0009-0468

Petr, Stanislav; Zachová, Irena (2010) „Urbář“ kláštera augustiniánů-eremitů v Pivoni v knihovně Angelica v Římě. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 189-225. ISSN 0585-5691

Ocelák, Radek (2010) Časový význam aktivních deverbativních adjektiv typu -ící/-oucí a -(v)ší. Our Speech, 93 (3). pp. 125-139. ISSN 0027-8203

Rožmberský, Petr (2010) Česká příjmí typu Kobrle, Šebrle z německých hypokoristik na -rle. Acta onomastica, 51 (2). pp. 542-547. ISSN 1211-4413

Hamplová, Dana (2010) Česká religiozita – církevní příslušnost a víra ve světle Sčítání lidu a dat ISSP 2008. Naše společnost, 8 (1). pp. 3-8. ISSN 1214-438x

Dvořáková, Žaneta (2010) Česká teorie literární onomastiky. Acta onomastica, 51 (2). pp. 447-453. ISSN 1211-4413

Kolman, Vojtěch (2010) Říká logicismus něco, co se říkat nemá? Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 37-57. ISSN 1210-0250

Mrázková, Kamila (2010) Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 192-215. ISSN 0037-7031

Čižmárová, Libuše (2010) Úvaha (nejen) nad knihou Mateje Šekliho Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju livek in njegovi okolici. Acta onomastica, 51 (1). pp. 384-397. ISSN 1211-4413

Kaderka, Petr (2010) Úvodem. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 3-5. ISSN 0037-7031

Vaňková, Irena (2010) Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 245-250. ISSN 0037-7031

Bartoš, František (2010) Širší souvislosti neklinického narcismu:profesní život, komunikace a sebekontrola. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 745-770. ISSN 0038-0288

Tichá, Zdeňka (2010) Šrotovné. Our Speech, 93 (3). pp. 162-166. ISSN 0027-8203

Dvořáková, Žaneta (2010) Ždánidla. Acta onomastica, 51 (2). pp. 466-470. ISSN 1211-4413

Andrle, Michal (2010) Život a dílo A. N. Whiteheada. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 187-225. ISSN 1210-0250

Kubínová, Marie (2010) Ľubomír Plesník a kolektív: Tezaurus estetických výrazových kvalít (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 123-131. ISSN 0009-0468

Ološtiak, Martin (2010) Ľudovít Novák, Juraj Furdík, Miloš Dokulil a onomaziologické inšpirácie. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 29-38. ISSN 0008-7386

Tárnyiková, Jarmila (2010) BAGS OF TALENT, A TOUCH OF PANIC, AND A BIT OF LUCK:THE CASE OF NON-NUMERICAL VAGUE QUANTIFIERS. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 71-86. ISSN 0862-8432

Zeleny, Milan (2010) Bata Management System: A Built-In Resilience against Crisis at the Micro Level. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 102-118. ISSN 1802-4696

Hladík, Radim (2010) Benedict Anderson, Uskutečněné představy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 115-120. ISSN 1210-0250

Navrátil, Jiří (2010) Between the Spillover and the Spillout: Tracing the Evolution of the Czech Global Justice Movement. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 913-945. ISSN 0038-0288

Borák, Libor; Marcián, Petr; Florian, Zdeněk; Bartáková, Sonia (2010) Biomechanical Study of Disk Implants, Part I. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 49-60. ISSN 1802-1484

Marcián, Petr; Florian, Zdeněk; Borák, Libor; Krpalek, David; Valášek, Jiří (2010) Biomechanical Study of Disk Implants, Part II. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 111-121. ISSN 1802-1484

Yildirim, Kudret; Yilmazer-Keskin, Semra (2010) Biotransformation of (–)-verbenone by Aspergillus tamarii and Aspergillus terreus. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 649-652.

Yildirim, Kudret; Uzuner, Ahmet; Gulcuoglu, Emine Yasemin (2010) Biotransformation of some steroids byAspergillus terreus MRC 200365. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 665-673.

Yildirim, Kudret; Gulsan, Fatih; Kupcu, Ilknur (2010) Biotransformation of testosterone and progesterone by Penicillium digitatum MRC 500787. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 675-683.

Procházková, Jana (2010) Bohemians in New Zealand – the history and present situation of the Puhoi village. Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 19-34. ISSN 0009-0794

Maršálek, Jan (2010) Bruno Karsenti, Politique de l’esprit & Tomáš Pružinec, Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 270-278. ISSN 1210-0250

Voňka, Petr; Hubková, Monika; Meistr, Vít (2010) Calculation of water content in water–methane system. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 257-274.

Loiskandl, Willibald; Buchan, Graeme D.; Sokol, Wolfgang; Novák, Viliam; Himmelbauer, Margarita (2010) Calibrating electromagnetic short soil water sensors. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 114-125. ISSN 0042-790X

Hlobil, Tomáš (2010) Carl Heinrich Seibts Prager Vorlesungen aus den Schönen Wissenschaften.Zu den Anfängen der universitären Ästhetik in Böhmen. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 172-193. ISSN 0014-1291

Hoskovec, Tomáš (2010) Celostní filologie jako program (na příkladu baltistiky). Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 10-18. ISSN 0008-7386

Petrusek, Miloslav (2010) Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Konradu Paulu Liessmannovi, Praha, 5. 10. 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 878-880. ISSN 0038-0288

Abramowicz, Zofia; Dacewicz, Leonarda (2010) Changes in urbanonymy of northeastern Poland in the context of statehood transformation. Acta onomastica, 51 (2). pp. 417-429. ISSN 1211-4413

Poša, Mihalj; Farkaš, Zita (2010) Cholesterol solubilization by oxo derivatives of selected bile acids and their membranotoxicity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 767-784.

Paleček, Martin (2010) Claude Lévi-Strauss: překonat okouzlení. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 361-382. ISSN 1210-0250

Gvoždiak, Vít (2010) Co je (a není) Pražská škola? Our Speech, 93 (4-5). pp. 255-260. ISSN 0027-8203

Mrázková, Kamila (2010) Co je řečnická otázka? Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 31-53. ISSN 0037-7031

Coscollá, M. Paz; Granero, Luis M. (2010) Co-determination and Merger Incentives from Transfers of Wealth: Firm Owners vs. Workers. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 123-139. ISSN 1802-4696

Předota, Milan; Nezbeda, Ivo; Pařez, Stanislav (2010) Coarse-grained potential for interaction with a spherical colloidal particle and planar wall. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 527-545.

Chamonikolasová, Jana (2010) COMMUNICATIVE PERSPECTIVES IN THE THEORY OF FSP. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 86-94. ISSN 0862-8432

Šútor, Július; Štekauerová, Vlasta; Nagy, Viliam (2010) Comparison of the monitored and modeled soil water storage of the upper soil layer: the influence of soil properties and groundwater table level. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 279-283. ISSN 0042-790X

Jasiński, Radomir; Rzyman, Michał; Barański, Andrzej (2010) Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. Part 2. Diels–Alder reactions of E-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes with cyclopentadiene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 919-929.

Procházka, Pavel; Vaněk, František; Cibulka, Jan; Bula, Vítězslav (2010) Contactless Measuring Method of Blade Vibration During Turbine Speed-Up. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 173-186. ISSN 1802-1484

Hlobil, Tomáš (2010) Cover (1-2010). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). -. ISSN 0014-1291

Hlobil, Tomáš (2010) Cover (2-2010). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). -. ISSN 0014-1291

López De Haro, Mariano; Malijevský, Anatol; Labík, Stanislav (2010) Critical consolute point in hard-sphere binary mixtures: Effect of the value of the eighth and higher virial coefficients on its location. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 359-369.

Perekalin, Dmitry S.; Trifonova, Evgeniya A.; Glukhov, Ivan V.; Holub, Josef; Kudinov, Alexander R. (2010) Cyclopentadienyl ruthenium complexes with tricarbollide ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1139-1148.

Bořek-Dohalská, Lucie; Stiborová, Marie (2010) Cytochrome P450 3A activities and their modulation by α-naphthoflavone in vitro are dictated by the efficiencies of model experimental systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 201-220.

Lužný, Dušan (2010) Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Uhlířová, Ludmila (2010) Danešova léta 1949–2009 pro kulturu a strukturu českého jazyka. Our Speech, 93 (3). pp. 147-152. ISSN 0027-8203

Jaroš, Filip (2010) Daniel Špelda, Proměny historiografie vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 257-265. ISSN 1210-0250

Papoušek, Vladimír (2010) Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál: Na křižovatkách moderny (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 541-545. ISSN 0009-0468

Řezníková, Lenka (2010) Daniel Vojtěch, Vášeň a ideál: Na křižovatkách moderny (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 544-551. ISSN 0009-0468

Dvořák, Tomáš (2010) Danilo Martuccelli: Sociologie modernity. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 859-861. ISSN 0038-0288

Jaroš, Filip (2010) Darwinismus a portmannismus: střetnutí nesouměřitelných biologických paradigmat? Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 301-318. ISSN 1210-0250

Marek, Jindřich (2010) Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 293-297. ISSN 0585-5691

McFee, Graham (2010) Defending ‘the Artist’s Theory’: Wollheim’s Lost Idea Regained? Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 3-27. ISSN 0014-1291

Borák, Mečislav (2010) Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 150-168. ISSN 1803-7550

Václavík, Jaroslav; Marek, Pavel; Chvojan, Jan; Kepka, Miloslav (2010) Determination of the Fatigue Strength of a Railway Vehicle Node Using the Probability Approach. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 99-110. ISSN 1802-1484

Hajžman, Michal; Byrtus, Miroslav; Zeman, Vladimír (2010) Development of the Basic Dynamical Model of a Squirrel Cage Motor. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 225-235. ISSN 1802-1484

Zhang, Ling; Siepmann, J. Ilja (2010) Development of the trappe force field for ammonia. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 577-591.

Bauçà i Sastre, Andreu (2010) DIÁTESIS Y TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA: EL CASO DE LOS DIATETIZADORES ROMÁNICOS. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 1-22. ISSN 0862-8432

Balogh, Piroska (2010) Die Lehren einer Fußnote.Die Wirkung der Ästhetik- und Gesellschaftstheorie von Burke auf die Ästhetikkonzeption von A. G. Szerdahely. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 193-215. ISSN 0014-1291

Žampachová, Eva; Popela, Pavel (2010) Different Reformulations of Stochastic Optimization of the Transverse Vibration. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 339-350. ISSN 1802-1484

Dohnal, Gejza (2010) Disaster Propagation Models. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 373-381. ISSN 1802-1484

Hermann, Tomáš; Šimůnek, Michal (2010) Discussion of Evolution Between Neo-Lamarckism and Neo-Darwinism in the Czech Lands, 1900–1915. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 283-300. ISSN 1210-0250

Dudová, Radka; Hašková, Hana (2010) Diskursy, instituce a praxe péče o děti do tří let ve francouzsko-české komparativní perspektivě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 36-47. ISSN 1213-0028

Boublík, Tomáš (2010) Distribution functions of the hard heteronuclear dumbbells and of their mixtures with hard spheres near a hard wall. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 289-302.

Hnaťuková, Petra; Burešová, Helena; Kochánková, Lucie; Bäumeltová, Jitka (2010) Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contamined by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 15-22. ISSN 0042-790X

Jareš, Michal; Prokůpek, Tomáš (2010) Dobrý voják Švejk a komiks. Czech Literature, 58 (5). pp. 607-626. ISSN 0009-0468

Málková, Iva (2010) Dopisy čtenářů Františku Hrubínovi (na základě jeho pozůstalosti). Czech Literature, 58 (4). pp. 518-528. ISSN 0009-0468

Olivová-Nezbedová, Libuše (2010) Doplněk k „Třídění pomístních jmen“ Vladimíra Šmilauera. Acta onomastica, 51 (2). pp. 515-517. ISSN 1211-4413

Gertler, Pavel; Senaj, Matúš (2010) Downward Wage Rigidities in Slovakia. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 79-102. ISSN 1802-4696

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Štern, Petr (2010) Drag reduction of dense fine-grained slurries. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 261-270. ISSN 0042-790X

Stibral, Karel (2010) Durdík a Hostinský: počátky darwinismu v Čechách. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 319-339. ISSN 1210-0250

Coufal, Dušan (2010) Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 157-184. ISSN 0585-5691

Kenett, Dror Y.; Shapira, Yoash; Madi, Asaf; Bransburg-Zabary, Sharron; Gur-Gershgoren, Gitit; Ben-Jacob, Eshel (2010) Dynamics of Stock Market Correlations. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 330-341. ISSN 1802-4696

Dvořák, Tomáš (2010) Editorial. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 3-5. ISSN 1210-0250

Skovajsa, Marek (2010) Editorial. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 887-889. ISSN 0038-0288

Jemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2010) Electroanalysis of some catecholamines at a single-wall nanotubes modified carbon paste electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1217-1228.

Medvidović-Kosanović, Martina; Šeruga, Marijan; Jakobek, Lidija; Novak, Ivana (2010) Electrochemical and antioxidant properties of rutin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 547-561.

Öztürk, Funda; Taşdemir, Ibrahim Hüdai; Durmuş, Zehra; Kiliç, Esma (2010) Electrochemical behavior of disopyramide and its adsorptive stripping determination in pharmaceutical dosage forms and biological fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 685-702.

Jakubec, Ondřej (2010) Epitafní obraz s Alegorickým ukřižováním ze sbírek Slezského zemského muzea a manýristické malované epitafy českého Slezska. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 41-54. ISSN 1803-7550

Emiroglu, M. Emin (2010) Estimating flow characteristics of different weir types and optimum dimensions of downstream receiving pool. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 245-260. ISSN 0042-790X

Nešpor, Zdeněk R. (2010) Evangelické kalendáře v "dlouhém" 19. století. Český lid : Etnologický časopis, 97 (2). pp. 113-143. ISSN 0009-0794

Labík, Stanislav (2010) Exact analytical formula for a fifth virial coefficient of a hard-sphere mixture at infinite dilution for small diameter ratios. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 165-173.

Sládek, Ondřej (2010) Felix Vodička v kontextu současné literární teorie a historie: recepce a revize. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 95-106. ISSN 0008-7386

Kubíček, Tomáš (2010) Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 85-95. ISSN 0008-7386

Šprincová, Veronika; Jašurek, Miroslav (2010) Feministická politická ekonomie – analytický rámec pro interpretaci krize globálního kapitalismu? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 20-29. ISSN 1213-0028

Souralová, Adéla (2010) Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 41-48. ISSN 1213-0028

Sivaev, Igor B.; Prikaznov, Alexander V.; Naoufal, Daoud (2010) Fifty years of the closo-decaborate anion chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1149-1199.

Kočárník, Petr; Jirků, Slavomír (2010) Flow in the Cross-Over Channel of a Steam Turbine. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 3-14. ISSN 1802-1484

Petrusek, Miloslav (2010) For Irena Dubská (1924–2010). Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 821-823. ISSN 0038-0288

Bubák, Vít (2010) Forecasting the Quantiles of Daily Equity Returns Using Realized Volatility: Evidence from the Czech Stock Market. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 295-315. ISSN 1802-4696

Sadílek, Petr; Zemčík, Robert (2010) Frequency Response Analysis of Hybrid Piezoelectric Cantilever Beam. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 73-82. ISSN 1802-1484

Bažil, Martin (2010) Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle Julie Novákové. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 64-81. ISSN 0008-7386

Kazík, Miroslav (2010) Funkčný člen rodné meno v živých osobných menách v Papradi. Acta onomastica, 51 (2). pp. 504-515. ISSN 1211-4413

Whitehead, Alfred North (2010) Funkce Rozumu. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 143-186. ISSN 1210-0250

Kaplický, Martin (2010) Funkce rozumu a Proces a realita. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 235-251. ISSN 1210-0250

Zuska, Vlastimil (2010) Funkce Rozumu v estetickém prožitku. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 227-234. ISSN 1210-0250

Hrubý, Martin; Čambala, Petr; Toufar, Jan (2010) Game-Theoretic Modeling of Electricity Markets in Central Europe. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 32-62. ISSN 1802-4696

Zouhar, Jaroslav (2010) Gödelova věta a relace logického důsledku. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 59-95. ISSN 1210-0250

Chromý, Jan (2010) Gebauer – Zubatý – Ertl ze tří perspektiv aneb Jak přistupovat k dějinám lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 230-241. ISSN 0027-8203

Havelková, Barbara; Cidlinská, Kateřina (2010) Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 60-73. ISSN 1213-0028

Pospíšil, Tomáš (2010) Generating Non-Periodic Microstructures of Fiber Composites. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 393-405. ISSN 1802-1484

Sirovátka, Tomáš (2010) Gerda Falkner, Oliver Treib and Elisabeth Holzleithner: Compliance in the Enlarged European Union: Living Rights or Dead Letters? Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1058-1062. ISSN 0038-0288

Šemelík, Martin (2010) GLÄSER, ROSEMARIE (2005), EIGENNAMEN IN DER ARBEITSWELT. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 54-57. ISSN 0862-8432

Kutschy, Peter; Sýkora, Andrej; Čurillová, Zuzana; Repovská, Mária; Pilátová, Martina; Mojžiš, Ján; Mezencev, Roman; Pazdera, Pavel; Hromjáková, Tatiana (2010) Glyoxyl analogs of indole phytoalexins: Synthesis and anticancer activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 887-903.

Schubert, Hartmut; Küchle, Fritz-Robert; Wesemann, Lars (2010) Gold cluster chemistry with the tin nucleophile stanna-closo-dodecaborate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 963-970.

Trávníček, Jiří (2010) Grażyna Strauss – Katarzyna Wolff – Sebastian Wierny: Czytanie, kupowanie, surfowanie (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 134-139. ISSN 0009-0468

Načeva-Marvanová, Mira (2010) GRAMMATICALIZATION AND VERBAL STRUCTURES (THE CASE OF ANALYTIC PERFECT). Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 37-48. ISSN 0862-8432

Henke, JoLynn (2010) Hana Hašková and Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1064-1067. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2010) Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 841-845. ISSN 0038-0288

Zeman, Vladimír; Byrtus, Miroslav; Hajžman, Michal (2010) Harmonic Forced Vibration of Two Rotating Blades with Friction Damping. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 187-200. ISSN 1802-1484

Holeš, Jan (2010) HARRO STAMMERJOHANN: LEXICON GRAMMATICORUM. A BIO-BIBLIOGRAPHICAL COMPANION TO THE HISTORY OF LINGUISTICS. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 111-114. ISSN 0862-8432

Novák, Aleš (2010) Heideggerův výklad experimentálního charakteru novověké vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 341-360. ISSN 1210-0250

Novák, Aleš (2010) Heideggerův výklad pojmu mathéma a mathématického charakteru novověké vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 19-35. ISSN 1210-0250

Holeček, Tomáš (2010) Heideggerovo pojetí fakticity řeči jako původu klamu. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 7-17. ISSN 1210-0250

Kořínek, Pavel (2010) Helena Diesing: Kája Saudek (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 682-687. ISSN 0009-0468

Karlík, Petr; Pleskalová, Jana (2010) Historie oboru: jaký má smysl pro současnost? Our Speech, 93 (4-5). pp. 171-180. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2010) Honorifikační motiv v toponymii (na příkladu baťovských toponym a toponyma Zlín/Gottwaldov). Acta onomastica, 51 (2). pp. 429-437. ISSN 1211-4413

Knob, Stanislav (2010) Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 129-149. ISSN 1803-7550

Svobodová, Martina; Martínková, Markéta; Frei, Eva; Stiborová, Marie (2010) Identification of human enzymes oxidizing a human metabolite of carcinogenic 2-nitroanisole, 2-nitrophenol. Evidence for its oxidative detoxification by human cytochromes P450. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 703-719.

Jankovič, Milan (2010) Identita díla v pohybu. Czech Literature, 58 (6). pp. 790-796. ISSN 0009-0468

Brodský, Pavel (2010) Iluminované rukopisy v Stadtbibliothek v Budyšíně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 345-350. ISSN 0585-5691

Staehler, Tanja (2010) Images and Shadows: Levinas and the Ambiguity of the Aesthetic. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 123-144. ISSN 0014-1291

Kriš, Jozef; Hadi, Ghawi A. (2010) Improvement performance of Al-Wathba settling tank by a computational fluid dynamics model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 201-210. ISSN 0042-790X

Vachková, Marie (2010) IN MEMORIAM PhDr. JAROMÍR POVEJŠIL, CSc. (30. 1. 1931 – 3. 4. 2010). Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 104-107. ISSN 0862-8432

Pavel, Kovář (2010) In memoriam Professor Jerry Němec. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 284-286. ISSN 0042-790X

Chamonikolasová, Jana (2010) IN MEMORY OF ALEŠ SVOBODA. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 48-50. ISSN 0862-8432

Hajičová, Eva (2010) IN MEMORY OF PROFESSOR HENRY KUČERA. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 106-108. ISSN 0862-8432

Aleš, Svoboda (2010) In memory of Vít Klemeš. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 135-137. ISSN 0042-790X

Dostál, Radim; Londesborough, Michael G. S.; Kvíčalová, Magdalena; Macháček, Jan; Císařová, Ivana; Janoušek, Zbyněk (2010) Incremental iodination of the eight-vertex closo monocarborane anion [closo-1-CB7H8]–: Preparation and characterization of [closo-1-CB7H5-6,7,8-I3]– and [closo-1-CB7H2-2,3,4,6,7,8-I6]–, and the synthesis of the first eight-vertex C-methylated carborane anion [1-CH3-closo-1-CB7H4-6,7,8-I3]–. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 931-947.

Borówko, Małgorzata; Patrykiejew, Andrzej; Sokołowski, Stefan; Staszewski, Tomasz (2010) Influence of a small amount of tethered chains on wetting transitions: A density functional approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 221-241.

Šamánek, Otakar; Zimmerman, Martin; Svoboda, Petr; Křupka, Ivan; Vrbka, Martin (2010) Influence of Surface Texturing on Lubricant Film Formation and Surface Fatigue. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 27-36. ISSN 1802-1484

Votruba, Ivan; Trýznová, Jana; Břehová, Petra; Tloušťová, Eva; Horská, Květoslava; Fanfrlík, Jindřich; Přenosil, Ondřej; Holý, Antonín (2010) Inhibition of human purine nucleoside phosphorylase by tenofovir phosphate congeners. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1249-1257.

Pieri, Graziano; Pusillo, Lucia (2010) Interval Values for Multicriteria Cooperative Games. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 189-201. ISSN 1802-4696

Twarakavi, Navin K.C.; Saito, Hirotaka; Šimůnek, Jirka; Van Genuchten, M. Th. (2010) Inverse modeling of vadose zone flow processes using squared ε-insensitivity loss function. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 188-200. ISSN 0042-790X

Casey, Jane (2010) Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz and Betsy Thom (eds.): Two Worlds of Drug Consumption in Late Modern Societies. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1070-1073. ISSN 0038-0288

Knopp, František (2010) Iva Málková – Daniel Řehák: Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 844-850. ISSN 0009-0468

Pátková, Hana (2010) Jak hřešit psaním. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 287-291. ISSN 0585-5691

Myška, Milan (2010) Jak jsme tvořili vysokoškolskou učebnici "Úvod do studia dějepisu" (Část neuveřejněných memoárů). Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 80-84. ISSN 1803-7550

Chromý, Jan (2010) Jak psát dějiny (české) lingvistiky? Slovo úvodem. Our Speech, 93 (4-5). pp. 169-171. ISSN 0027-8203

Kořenský, Jan (2010) Jak psát dějiny lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 190-193. ISSN 0027-8203

Beneš, Martin (2010) Jak psát dějiny lingvistiky. Lingvistické myšlení F. de Saussura jako předmět koncepce dějin lingvistiky E. F. K. Koernera. Our Speech, 93 (4-5). pp. 260-266. ISSN 0027-8203

Černý, Jiří (2010) Jak se mi psaly a jak (možná) psát dějiny lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 180-190. ISSN 0027-8203

Fidlerová, Alena A. (2010) Jak, proč a co psát o dějinách (české) lingvistiky. Our Speech, 93 (4-5). pp. 193-211. ISSN 0027-8203

Bartmiński, Jerzy (2010) Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů? Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 329-340. ISSN 0037-7031

Přibáňová, Alena (2010) Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců. Czech Literature, 58 (1). pp. 103-120. ISSN 0009-0468

Vail, Benjamin J. (2010) James Gustave Speth: The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1055-1059. ISSN 0038-0288

Malínek, Vojtěch (2010) Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 381-386. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2010) Jan Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 249-253. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2010) Jana Waldnerová, De/konštrukcia fikčných svetov (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 564-569. ISSN 0009-0468

Vasiljev, Ivo (2010) Jazyková různost v současné teorii a praxi. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 112-121. ISSN 0008-7386

Pajdzińska, Anna; Tokarski, Ryszard (2010) Jazykový obraz světa a kreativní text. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 288-298. ISSN 0037-7031

Jareš, Michal (2010) Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 676-679. ISSN 0009-0468

Štípková, Martina (2010) Jedna rodina – jedno příjmení? Příbuzenství a společná rodinná příjmení v současné české společnosti. Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 1-17. ISSN 0009-0794

Haman, Aleš (2010) Jiří Brabec, Panství ideologie a moc literatury (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 849-853. ISSN 0009-0468

Říha, Jakub (2010) Jiří Kolář: Rudý havran: Nový Don Quijote. Ed. by Marie Langerová and Vladimír Karfík (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 391-395. ISSN 0009-0468

Čechová, Marie (2010) Jiří Kraus nejen o mediální komunikaci. Our Speech, 93 (1). pp. 43-47. ISSN 0027-8203

Galmiche, Xavier (2010) Jiří Pistorius: Doba a slovesnost (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 394-399. ISSN 0009-0468

Mareš, Petr (2010) Jiří Večerník: Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-economic Policies and Structures. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1068-1071. ISSN 0038-0288

Hlubinková, Zuzana (2010) Jilm v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 181-182. ISSN 1211-4413

Komárková, Zina (2010) Jména studánek na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 227-247. ISSN 1211-4413

Koupil, Ondřej (2010) Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časoměrné poezie. Czech Literature, 58 (2). pp. 147-168. ISSN 0009-0468

Prokůpek, Tomáš (2010) José Alaniz: Komiks: Comic Art in Russia (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 678-683. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2010) Josef Škvorecký: Zbabělci. Komentář, ed. Michael Špirit (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 120-124. ISSN 0009-0468

Dopita, Miroslav (2010) Jubileum Gerlindy Šmausové/Smaus. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 829-831. ISSN 0038-0288

Steiner, Martin (2010) Julie Nováková a komeniologie. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 81-85. ISSN 0008-7386

Stehlíková, Eva (2010) Julie Nováková – osud osobnosti. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 58-64. ISSN 0008-7386

Rechzieglová, Adela (2010) K distribuci a funkci ingresivního významu u předponových sloves*. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 83-116. ISSN 0037-7031

Al Saheb, Jan (2010) K formování mensálních statků olomouckého biskupství před Bílou Horou. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 11-22. ISSN 1803-7550

Šubrt, Jiří; Vinopal, Jiří (2010) K otázce historického vědomí obyvatel České republiky. Naše společnost, 8 (1). pp. 9-20. ISSN 1214-438x

Hejnic, Josef (2010) K plzeňské knižní kultuře. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 339-344. ISSN 0585-5691

Češka, Jakub (2010) K raným prózám Věry Linhartové. Czech Literature, 58 (2). pp. 197-218. ISSN 0009-0468

Hradilová, Marta (2010) K rukopisnému dochování Bonaventurova Breviloquia. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 299-304. ISSN 0585-5691

Nečas, Pavel; Hejna, Petr (2010) K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi. Our Speech, 93 (1). pp. 25-37. ISSN 0027-8203

Balhar, Jan (2010) K vývoji pomístních jmen na Opavsku od druhé světové války. Acta onomastica, 51 (1). pp. 305-314. ISSN 1211-4413

Brodský, Pavel (2010) K významu drolerií ve středověkých rukopisech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 279-286. ISSN 0585-5691

Chlumská, Lucie (2010) Každý třetí den s češtinou. Our Speech, 93 (3). pp. 155-158. ISSN 0027-8203

Lemeškin, Ilja (2010) Karel Horálek – folklorista. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 46-49. ISSN 0008-7386

Sošková, Jana (2010) Karol Kuzmány: On Beauty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 215-238. ISSN 0014-1291

Štípková, Martina (2010) Kathleen Gerson: The Unfinished Revolution. How a New Generation is Reshaping Family, Work, and Gender in America. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 868-871. ISSN 0038-0288

Vohlídalová, Marta (2010) Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských vztahů? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 48-56. ISSN 1213-0028

Čižmárová, Libuše (2010) Ke konstrukci heslových slov ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 94-106. ISSN 1211-4413

Veselý, Luboš (2010) Ke slovesnému vidu v češtině. Our Speech, 93 (3). pp. 113-125. ISSN 0027-8203

Hadravová, Alena (2010) Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí (Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 231-252. ISSN 0585-5691

Chiarella, Carl; Hung, Hing; Flaschel, Peter (2010) Keynesian Macrodynamics: Convergence, Roads to Instability and the Emergence of Complex Business Fluctuations. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 236-263. ISSN 1802-4696

Schubert, Jan (2010) Klasická testová teorie reliability v metodologii výběrových šetření. Data a výzkum - SDA Info, 4 (2). pp. 105-122. ISSN 1802-8152

Adam, Robert (2010) Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým? Our Speech, 93 (3). pp. 139-147. ISSN 0027-8203

Kořínek, Pavel (2010) Komiksový bod obratu. Czech Literature, 58 (5). pp. 626-631. ISSN 0009-0468

Kopecký, Jakub (2010) Komunikační funkce záporných otázek zjišťovacích. Our Speech, 93 (1). pp. 1-16. ISSN 0027-8203

Waszakowa, Krystyna (2010) Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 298-310. ISSN 0037-7031

Kostelecký, Tomáš; Vajdová, Zdenka (2010) Konference Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, Bratislava, 21.–22. 10. 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 875-879. ISSN 0038-0288

Ireinová, Martina; Konečná, Hana (2010) Konfrontace znalosti pomístních jmen v Jemnici, Rosicích a Lhoticích. Acta onomastica, 51 (1). pp. 299-305. ISSN 1211-4413

Hlaváček, Karel (2010) Konrad Paul Liessmann, Teorie nevzdělanosti. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 265-270. ISSN 1210-0250

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława (2010) Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 310-317. ISSN 0037-7031

Kubínová, Marie (2010) Kontexty znaku a (ne)záměrnosti v teorii Jana Mukařovského. Czech Literature, 58 (6). pp. 783-790. ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef (2010) Kontinuita, přivlastňování, opakování: český surrealismus jako permanentní avantgarda. Czech Literature, 58 (3). pp. 369-378. ISSN 0009-0468

Mácha, Přemysl (2010) Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 225-246. ISSN 0009-0794

Thořová, Věra (2010) Kramářská píseň jako inspirační zdroj české písně lidové (na základě analýzy textových i melodických variant písně Jaký mám trápení...). Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 51-74. ISSN 0009-0794

Gába, Petr; Lipovski, Radek; Myška, Milan; Závodná, Michaela (2010) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 121-128. ISSN 1803-7550

Dokoupil, Lumír (2010) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 240-256. ISSN 1803-7550

Peisertová, Lucie; Vodička, Libor (2010) Kronika. Czech Literature, 58 (5). pp. 698-718. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (1). pp. 139-149. ISSN 0009-0468

Sgallová, Květa; Kolařík, Karel (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (2). pp. 265-279. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil; Kudláč, Antonín K. K.; Breň, Tomáš; Haman, Aleš; Voisine-Jechová, Hana (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (3). pp. 405-427. ISSN 0009-0468

Budský, Dominik; Janoušek, Pavel; Trávníček, Jiří (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (4). pp. 569-585. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav; Šisler, Petr (2010) Kronika a glosy. Czech Literature, 58 (6). pp. 857-875. ISSN 0009-0468

Tošnerová, Marie (2010) Kronika města Kadaně v kontextu předbělohorského dějepisectví. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 331-337. ISSN 0585-5691

Dušková, Libuše (2010) Kronika: Libuše Dušková: Ohlédnutí významné anglistky. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 125-128. ISSN 0008-7386

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav (2010) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Our Speech, 93 (1). pp. 50-53. ISSN 0027-8203

Šimek, Štěpán (2010) Kterak Huňové a Bohové byli aneb Ke dvěma staročeským etnonymům. Our Speech, 93 (1). pp. 53-56. ISSN 0027-8203

Jeřábek, Hynek (2010) Lazarsfeldova analýza zdůvodnění (reason analysis): metoda pro 21. století. Data a výzkum - SDA Info, 4 (1). pp. 5-18. ISSN 1802-8152

Pekelder, Jan (2010) LE TERTIUM COMPARATIONIS EN LINGUISTIQUE CONTRASTIVE: PROBLÈMES ET MÉTHODES. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 22-37. ISSN 0862-8432

Woitsch, Jiří (2010) Lesní řemesla v raném novověku: koncept. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 337-362. ISSN 0009-0794

Lehečková, Eva (2010) Letní škola lingvistiky v Dačicích. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 158-161. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2010) Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym). Our Speech, 93 (2). pp. 57-71. ISSN 0027-8203

Sherman, Tamah; Engelhardt, Oliver (2010) LINEE Training Institute in Prague. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 154-159. ISSN 0037-7031

Sabol, Ján (2010) Lingvistický odkaz Ľudovíta Nováka. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 18-29. ISSN 0008-7386

Holý, Jiří (2010) Lisa Peschel (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta 1941–1945. Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt 1941–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 256-259. ISSN 0009-0468

Podhajský, František A. (2010) Lubomír Doležel. Possible Worlds of Fiction and History: The Postmodern Stage (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 254-261. ISSN 0014-1291

Pravdová, Markéta (2010) Ludmila Uhlířová a nová éra jazykového poradenství. Our Speech, 93 (2). pp. 101-106. ISSN 0027-8203

Nováková, Marie (2010) Lumír Klimeš (4. 9. 1924 – 2. 10. 2010). Acta onomastica, 51 (2). pp. 617-619. ISSN 1211-4413

Holšánová, Jana; Andersson, Richard; Johansson, Roger; Holmqvist, Kenneth; Strömqvist, Sven (2010) Lund eye tracking studies in research on language and cognition. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 317-329. ISSN 0037-7031

Holler, Manfred J.; Marciano, Alain (2010) Machiavelli’s Possibility Hypothesis. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 18-32. ISSN 1802-4696

Carr, Michael J.; Clegg, William; Kennedy, John D.; Londesborough, Michael G. S.; Kilner, Colin A. (2010) Macropolyhedral boron-containing cluster chemistry [S2B16H17]–. A new eighteen-vertex thiaborane anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 807-812.

Kalnická, Zdeňka (2010) Marcin Filipowicz, Joanna Królak, and Alena Zachová (eds), Od patriarchy k tatínkovi: Západoslovanské modely otcovství (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 837-845. ISSN 0009-0468

Hejnal, Ondřej (2010) Marek Jakoubek (ed.): Cikáni a etnicita. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 847-850. ISSN 0038-0288

Haman, Aleš (2010) Marie-Elizabeth Ducreux, Xavier Galmiche, Martin Petráš, and Vít Vlnas (eds), Baroque en Bohême (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 535-542. ISSN 0009-0468

Kotík, Michal (2010) Marita Sturken – Lisa Cartwright: Studia vizuální kultury (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 686-691. ISSN 0009-0468

Gillárová, Kateřina (2010) Markéta Škodová et al.: Agenda-setting: teoretické přístupy. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 845-848. ISSN 0038-0288

Med, Jaroslav (2010) Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 824-831. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2010) Martin C. Putna, Česká katolická literatura 1918–1945 (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 830-838. ISSN 0009-0468

Saicová Římalová, Lucie (2010) Metafory pýchy. Our Speech, 93 (1). pp. 16-25. ISSN 0027-8203

Salminen, Eero; Sillanpää, Reijo; Lehtonen, Ari (2010) Metal complexes of an amine bisphenol with a thiophene side-arm. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (10). pp. 1051-1060.

Uyanik, Cavit; Malay, Aslihan; Sonmez, Hayal B.; Queudrue, Loic; Hanson, James R. (2010) Methanolysis of 3β-substituted 4,5-epoxyandrostanes catalysed by tetracyanoethylene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 463-470.

Foret, Martin (2010) Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovní amalgám. Czech Literature, 58 (5). pp. 581-607. ISSN 0009-0468

David, Jaroslav (2010) Michaela Čornejová: Tvoření nejstarších českých místních jmen. Acta onomastica, 51 (2). pp. 606-608. ISSN 1211-4413

Yildirim, Kudret (2010) Microbial hydroxylation of some steroids by Aspergillus wentii MRC 200316. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1273-1281.

Mithlesh,; Pareek, Pawan K.; Chippa, Hemraj; Ravikant,; Ojha, Krishan G. (2010) Microwave synthesis of new biologically important 1,4-dihydropyridines containing benzothiazole moiety. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 275-287.

Šafránková Pavlíčková , Lenka (2010) Migrations 2010. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1073-1075. ISSN 0038-0288

Tlustý, Jan (2010) Milan Jankovič: Dílo v pohybu (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 378-382. ISSN 0009-0468

Nencka, Radim; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin (2010) Model synthesis of six-membered carbocyclic spironucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1259-1272.

Šajer, Jiří (2010) Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 126-134. ISSN 0042-790X

Garančovská, Lenka (2010) Modelové poňatie pragmatoným. Acta onomastica, 51 (2). pp. 470-497. ISSN 1211-4413

Šmidrkal, Jan; Harmatha, Juraj; Buděšínský, Miloš; Vokáč, Karel; Zídek, Zdeněk; Kmoníčková, Eva; Merkl, Roman; Filip, Vladimír (2010) Modified approach for preparing (E)-stilbenes related to resveratrol, and evaluation of their potential immunobiological effects. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 175-186.

Matas, Karel; Kolafa, Jiří (2010) Molecular dynamics simulations of aqueous solutions of ionic liquids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 333-348.

Migliardo, Carlo (2010) Monetary Policy Transmission in Italy: A BVAR Analysis with Sign Restriction. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 139-168. ISSN 1802-4696

Zoltowski, Bogdan; Castaneda Heredia, Leonel F.; Betancur Giraldo, German R. (2010) Monitoring of Condition the Railway System. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 15-25. ISSN 1802-1484

Bozděchová, Ivana; Niševa, Božana (2010) Monografie o bulharské slovotvorbě. Our Speech, 93 (1). pp. 37-44. ISSN 0027-8203

Dadejík, Ondřej; Zuska, Vlastimil (2010) More Than a Story: The Two-dimensional Aesthetics of the Forest. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 27-51. ISSN 0014-1291

Wiśniewski, Mateusz (2010) Nazwy z Nowego Świata w opracowanych po czesku szesnastowiecznych tekstach o wielkich odkryciach geograficznych. Acta onomastica, 51 (2). pp. 597-606. ISSN 1211-4413

Konečná, Hana (2010) Nářeční pojmenování polévek. Our Speech, 93 (2). pp. 95-101. ISSN 0027-8203

Wolf, Jiří (2010) Nápisy jako pramen k dějinám zbožnosti v německy mluvících oblastech Čech v 18. a 19. století na příkladu Teplicka. Český lid : Etnologický časopis, 97 (2). pp. 145-165. ISSN 0009-0794

Vrána, Jan; Jambor, Roman; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav; Dostál, Libor (2010) NCO-Chelated organoantimony(III) and organobismuth(III) dichlorides: Syntheses and structures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (10). pp. 1041-1050.

Chamonikolasová, Jana (2010) Nekrolog: Za Alešem Svobodou. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 128-129. ISSN 0008-7386

Kaščák, Ondrej; Pupala, Branislav (2010) Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 771-800. ISSN 0038-0288

Soukup, Petr (2010) Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení. Data a výzkum - SDA Info, 4 (2). pp. 77-104. ISSN 1802-8152

Majtán, Milan (2010) Nestor slovenskej onomastiky prof. Vincent Blanár deväťdesiatročný. Acta onomastica, 51 (2). pp. 619-622. ISSN 1211-4413

Zhuang, Rui Rui; Jian, Fang Fang; Wang, Ke Fei (2010) New cobalt(II)-based electrocatalyst for reduction of trichloroacetic acid and bromate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 637-647.

Satapathy, Rashmirekha; Dash, Barada Prasanna; Maguire, John A.; Hosmane, Narayan S. (2010) New developments in the medicinal chemistry of carboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 995-1022.

Bokiniec, Monika; Kvokačka, Adrián; Papp, Zoltán; Hadravová, Tereza (2010) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 97-104. ISSN 0014-1291

Ološtiak, Martin (2010) Niekoľko poznámok o vzťahu onymickej a frazeologickej motivácie. Acta onomastica, 51 (2). pp. 517-531. ISSN 1211-4413

Bokiniec, Monika (2010) Noël Carroll: On Criticism (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 105-112. ISSN 0014-1291

Kumar, Harsh (2010) Non-ideal behaviour of binary liquid mixtures and different approaches to calculate ideal expansibility. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (2). pp. 187-200.

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk (2010) Non-Proportional Nonlinear Damping in Experimental Bladed Disk. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 237-250. ISSN 1802-1484

Gomes, Orlando (2010) Nonlinear Inflation Expectations and Endogenous Fluctuations. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 263-281. ISSN 1802-4696

Mohammadi, Moslem; Khodadadian, Mehdi; Rofouei, Mohammad K. (2010) Novel palladium(II) selective membrane electrode based on 4-[(5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl]benzene-1,3-diol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 563-575.

Ramsankaran, Raaj; Maerker, Christian; Malcherek, Aandreas (2010) Numerical modelling of hydrodynamics and sediment transport processes during storm events in a non-perennial river. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 36-48. ISSN 0042-790X

Punčochářová-Pořízková, Petra; Kozel, Karel; Horáček, Jaromír; Fürst, Jiří (2010) Numerical Simulation of Unsteady Compressible Low Mach Number Flow in a Channel. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 83-97. ISSN 1802-1484

Náprstek, Jiří; Král, Radomil (2010) Numerical Solution of Modified Fokker-Planck Equation with Poissonian Input. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 251-268. ISSN 1802-1484

Janko, Jan (2010) O dvou kulturách před sto lety. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 109-114. ISSN 1210-0250

Nekvapil, Jiří (2010) O historii, teorii a modelech jazykového plánování. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 53-74. ISSN 0037-7031

Dobiáš, Dalibor; Malevič, Oleg Michajlovič (2010) O překladu, osobitosti české literatury a literární vědě. Rozhovor s Olegem Malevičem. Czech Literature, 58 (6). pp. 767-783. ISSN 0009-0468

Nagy, Marek (2010) O potřebě lingvistické (meta)historiografie. Our Speech, 93 (4-5). pp. 211-230. ISSN 0027-8203

Sládek, Ondřej; Schmid, Wolf (2010) O Praze, slovanském funkcionalismu a renesanci naratologie. Rozhovor Ondřeje Sládka s Wolfem Schmidem. Czech Literature, 58 (3). pp. 331-345. ISSN 0009-0468

Bermel, Neil (2010) O tzv. české diglosii v současném světě. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 5-31. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 241-244. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2010) Obsah ročníku 71/2010. Slovo a slovesnost, 71 (4). ISSN 0037-7031

Kolářová, Marta (2010) Od globálního sesterství k transnacionálnímu feminismu: výzvy ženskému hnutí ve formě kulturních odlišností a nerovností mezi ženami. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (1). pp. 30-40. ISSN 1213-0028

Bakuła, Bogusław (2010) Od integrální humanitní komparatistiky k integrální literární komparatistice. Czech Literature, 58 (3). pp. 317-331. ISSN 0009-0468

Formánková, Lenka; Křížková, Alena (2010) Odraz nejistot, znevýhodnění a marginalizace na trhu práce v biografických výpovědích žen s nízkým vzděláním. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 23-35. ISSN 1213-0028

Poláček, Jiří (2010) Oleg Michailovič Malevič: Osobitost české literatury (recenze). Czech Literature, 58 (1). pp. 130-135. ISSN 0009-0468

Lupač, Petr (2010) Oleg Suša: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: Diagnóza a analýza. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 862-865. ISSN 0038-0288

Obdržálek, Vít; Vrbka, Jan (2010) On Buckling of a Plate with Multiple Delaminations. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 37-47. ISSN 1802-1484

Králík, Jan; Pajzs, Júlia (2010) On historical parallels and contacts between Hungarian and Czech linguistic projects. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 116-128. ISSN 0037-7031

Adam, Martin (2010) ON SOME SPECIAL FSP ASPECTS WITHIN THE NEW TESTAMENT PARABLES (WITH REGARD TO LUKE 15:8–10). Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 94-104. ISSN 0862-8432

Pospíšil, Tomáš (2010) On Statistical Description of Random Structures. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 383-392. ISSN 1802-1484

Mikkonen, Jukka (2010) On the Body of Literary Persuasion. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 51-71. ISSN 0014-1291

Bara, Márta; Gaál, Ladislav; Kohnová, Silvia; Szolgay, Ján; Hlavčová, Kamila (2010) On the use of the simple scaling of heavy rainfall in a regional estimation of IDF curves in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 49-63. ISSN 0042-790X

Plšek, Jan; Štěpánek, Petr (2010) Optimisation of Building Structures I (DBSO). Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 307-321. ISSN 1802-1484

Plšek, Jan; Štěpánek, Petr (2010) Optimisation of Building Structures II (RBSO). Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 323-338. ISSN 1802-1484

Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana (2010) Optimisation of Reinforcement of RC Framed Structures. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 285-298. ISSN 1802-1484

Záhořík, Jan (2010) Oromové v Etiopii a diaspoře: mezi „etnickým federalismem“ a „frustrovaným nacionalismem“. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 401-417. ISSN 0009-0794

Lužická, Michaela (2010) Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny. Acta onomastica, 51 (2). pp. 573-581. ISSN 1211-4413

Sokolová, Romana; Degano, Ilaria; Hromadová, Magdaléna; Bulíčková, Jana; Gál, Miroslav; Valášek, Michal (2010) Oxidation pathways of natural dye hematoxylin in aqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1097-1114.

Fukala, Radek (2010) Ozvěny chebských událostí ve Slezsku. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 3-10. ISSN 1803-7550

Andrés Alonso de la Fuente, José (2010) PALACIOS, AZUCENA (coord.), EL ESPAÑOL DE AMÉRICA. CONTACTOS LINGÜÍSTICOS EN HISPANOAMÉRICA. Linguistica Pragensia, 20 (1). pp. 50-55. ISSN 0862-8432

Šimandl, Josef (2010) Pasarela, paserela. Our Speech, 93 (3). pp. 158-162. ISSN 0027-8203

Scepanovic, Vera (2010) Paul Blokker and Bruno Dallago (eds.): Regional Diversity and Local Development in the New Member States. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1062-1065. ISSN 0038-0288

Sgallová, Květa; Ibrahim, Robert (2010) Pavel Jiráček: Význam a subjektivita v lyrice (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 252-256. ISSN 0009-0468

Čermák, Jan (2010) Pavel Trost a jeho celostní filologie. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 5-10. ISSN 0008-7386

Pavlásek, Michal (2010) Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 363-382. ISSN 0009-0794

Jungmannová, Lenka (2010) Převod řeči do nemluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Czech Literature, 58 (2). pp. 231-239. ISSN 0009-0468

Vašková, Lenka (2010) Přezdívky v hokejových oddílech z pohledu komunikačního a slovotvorného. Acta onomastica, 51 (2). pp. 591-597. ISSN 1211-4413

Dokoupil, Lumír; Nesládková, Ludmila; Lipovski, Radek (2010) Přirozená reprodukce obyvatelstva Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 55-79. ISSN 1803-7550

Hub, Berthold (2010) Perspektive, Symbol und symbolische Form. Zum Verhältnis Cassirer – Panofsky. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 144-172. ISSN 0014-1291

Skovajsa, Marek (2010) Peter A. Hall and Michèle Lamont (eds.): Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1047-1052. ISSN 0038-0288

Doleček, Pavel (2010) Peter Burke, Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 390-397. ISSN 1210-0250

Kubalík, Štěpán (2010) Peter Goldie and Elisabeth Schellekens: Who’s Afraid of Conceptual Art? (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (1). pp. 112-121. ISSN 0014-1291

Bock, Ivo (2010) Petr Šámal: Soustružníci lidských duší: Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 398-405. ISSN 0009-0468

Holeček, Tomáš (2010) Petr Rezek, Husserlova věcnost. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 127-134. ISSN 1210-0250

Tichá, Jindra (2010) Petr Szczepanik: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 865-868. ISSN 0038-0288

Toušek, Laco (2010) Philippe Bourgois, Jeff Schonberg: Righteous Dopefiend. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 833-836. ISSN 0038-0288

Maršálek, Jan (2010) Philippe Descola, La Fabrique des images. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 253-255. ISSN 1210-0250

Fulka, Josef (2010) Pierre Macherey, De Canguilhem à Foucault : la force des normes. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 383-390. ISSN 1210-0250

Trávníček, Jiří (2010) Pierre-Laurent Cosset and Lenka Grafnetterová, Jak čtou Češi, Francouzi a Němci Hrabalova Anglického krále (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 560-565. ISSN 0009-0468

Brunclík, Miloš (2010) Pirátské strany: nový fenomén v politice. Naše společnost, 8 (1). pp. 21-29. ISSN 1214-438x

Kunštát, Daniel (2010) Pluralita paměti a komunistická minulost: Česká veřejnost a její reflexe roku 1989 a polistopadového vývoje. Naše společnost, 8 (1). pp. 29-39. ISSN 1214-438x

Charypar, Michal (2010) Po smyslu Máchova Kata. Czech Literature, 58 (3). pp. 277-293. ISSN 0009-0468

Ireinová, Martina (2010) Po stopách dobytka a drůbeže v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 247-269. ISSN 1211-4413

Spinková, Stanislava (2010) Po stopách dobytka a drůbeže v pomístních jménech na Moravě a v české části Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 202-225. ISSN 1211-4413

Hájek, Martin (2010) Počítačová textová analýza metodou sledování spoluvýskytů slov. Data a výzkum - SDA Info, 4 (1). pp. 19-37. ISSN 1802-8152

Vala, Jaroslav (2010) Poezie z pohledu adolescentních čtenářů. Czech Literature, 58 (3). pp. 345-369. ISSN 0009-0468

Šmejkalová, Jiřina (2010) Pojem čtenář v anglosaské kulturně-analytické tradici Cultural Studies: možné spojnice, parelely a přesahy. Czech Literature, 58 (4). pp. 464-475. ISSN 0009-0468

Rodrigues, José António; Valente, Inês Maria; Gonçalves, Luís Moreira; Pacheco, João Grosso; Barros, Aquiles Araújo (2010) Polarographic determination of vitamin C after derivatization with o-phenylenediamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 731-741.

Nečaská, Klára; Hanke, Miroslav (2010) Polemika s ekovskou koncepcí abstraktních subjektů. Analýza (narativních) textů a teorie komunikace. Czech Literature, 58 (6). pp. 713-732. ISSN 0009-0468

Sperka, Jerzy; Czwojdrak, Bożena (2010) Polská medievistika na přelomu tisíciletí. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 193-213. ISSN 1803-7550

Šipková, Milena (2010) Pomístní jména a jejich zpracování ve slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 48-79. ISSN 1211-4413

Kloferová, Stanislava (2010) Pomístní jména odvozená od osobních jmen v kontextu onomastickém a dialektologickém (na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku). Acta onomastica, 51 (1). pp. 106-140. ISSN 1211-4413

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2010) Poslední bezručovská publikace Drahomíra Šajtara. Czech Literature, 58 (2). pp. 239-244. ISSN 0009-0468

Dvořák, Tomáš (2010) Postulát ne/viditelnosti. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (2). pp. 255-257. ISSN 1210-0250

Janoušek, Pavel (2010) Poznámka k textu Luboše Merhauta. Czech Literature, 58 (1). pp. 102-103. ISSN 0009-0468

Kubík, Viktor (2010) Poznámky k původu stylu, dataci a lokalizaci vzniku Pařížského fragmentu latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila (NK XII E 17). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 33-72. ISSN 0585-5691

Vykypěl, Bohumil (2010) Pražská škola a empirický funkcionalismus: vachkovské inspirace. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 54-58. ISSN 0008-7386

Pacovská, Jasňa (2010) Pražská mezinárodní konference slavistické kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 365-368. ISSN 0037-7031

Vintr, Josef (2010) Prima principia linguae Bohemicae – stručná mluvnička češtiny ze 17. století. Our Speech, 93 (4-5). pp. 248-253. ISSN 0027-8203

Sciortino, Francesco (2010) Primitive models of patchy colloidal particles. A review. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 349-358.

Rysová, Kateřina (2010) Proč jdou věci šejdrem? (K etymologii slova šejdrem na základě dokladů z češtiny doby střední). Our Speech, 93 (4-5). pp. 266-270. ISSN 0027-8203

Sýkora, Miroslav; Holický, Milan (2010) Probabilistic Model for Masonry Strength of Existing Structures. Engineering Mechanics, 17 (1). pp. 61-70. ISSN 1802-1484

Grzegorczykowa, Renata (2010) Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 275-288. ISSN 0037-7031

Budský, Dominik (2010) Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 255-277. ISSN 0585-5691

Novotná, Renata (2010) Profesor František Čermák sedmdesátiletý. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Hrubišová (Šrubařová), Petra; Ondrášová, Zuzana; David, Jaroslav (2010) Proměny české antroponymie po roce 1989 (na příkladech jmen dětí celebrit). Acta onomastica, 51 (2). pp. 581-591. ISSN 1211-4413

Piorecký, Karel (2010) Proměny čtenářství v procesu remediace. Czech Literature, 58 (4). pp. 490-509. ISSN 0009-0468

Sherman, Tamah (2010) Proselyting in First-contact Situations as an Instructed Action. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 977-1010. ISSN 0038-0288

Košnarová, Veronika (2010) Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří). Czech Literature, 58 (2). pp. 218-231. ISSN 0009-0468

Ghorbani-Choghamarani, Arash; Zolfigol, Mohammad Ali; Hajjami, Maryam; Darvishi, Khorshid; Gholamnia, Laleh (2010) Protection of hydroxy groups as trimethylsilyl ethers using 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by poly(4-vinylpyridinium tribromide). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 607-615.

Koupil, Ondřej (2010) Psaní o českých „lingvistech“ raného novověku (s příkladem Drachovského). Our Speech, 93 (4-5). pp. 241-248. ISSN 0027-8203

Štern, Petr; Panovská, Zdeňka; Pokorný, Jan (2010) Psychorheology of food dispersions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 29-35. ISSN 0042-790X

Tarola, Ornella (2010) Public Utilities: Privatization without Regulation. AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 62-79. ISSN 1802-4696

Kumar, Bimlesh; Sreenivasulu, Gopu; Rao, Achanta Ramakrishna (2010) Radial basis function network based design of incipient motion condition of alluvial channels with seepage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 102-113. ISSN 0042-790X

Hoffman, Hillary E.; Jirásková, Jana; Zvelebil, Marketa; Konvalinka, Jan (2010) Random mutagenesis of human serine racemase reveals residues important for the enzymatic activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 59-79.

Naiman, Karel; Hodek, Petr; Liberda, Jiří; Schmeiser, Heinz H.; Frei, Eva; Stiborová, Marie (2010) Rat liver microsomal metabolism of o-aminophenol and N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, two metabolites of the environmental pollutant and carcinogen o-anisidine in humans. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (12). pp. 1229-1247.

Knappová, Miloslava (2010) Régi Magyar Családnevek Névvégmutató Szótára XIV.–XVII. Század. Acta onomastica, 51 (2). pp. 610-612. ISSN 1211-4413

Soukup, Daniel (2010) Rebelanti, tuláci a cikáni – domestikace jinakosti v Hálkově venkovské próze. Czech Literature, 58 (6). pp. 732-758. ISSN 0009-0468

Vareka, Marek; Závodná, Michaela; Kladiwa, Pavel; Knob, Stanislav; Kadlec, Petr; Jung, Jiří; Gába, Petr (2010) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 93-110. ISSN 1803-7550

Lipovski, Radek; Popelka, Petr; Kladiwa, Pavel (2010) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 214-224. ISSN 1803-7550

Zeman, Jiří (2010) Recenze: Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 227-232. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2010) Recenze: Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného). Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 141-146. ISSN 0037-7031

Giger, Markus (2010) Recenze: International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact. Issue editors R. Marti & J. Nekvapil. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 220-228. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2010) Recenze: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 149-153. ISSN 0037-7031

Macurová, Alena (2010) Recenze: Jerzy Bartmiński – Anna Pajdzińska (eds.): Podmiot w języku i kulturze. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 350-353. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří (2010) Recenze: Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status AgendasWithin Corpus Planning in Language Policy. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 215-220. ISSN 0037-7031

Povolná, Renata (2010) Recenze: Ludmila Urbanová: Stylistika anglického jazyka. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 121-123. ISSN 0008-7386

Sgall, Petr (2010) Recenze: Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves. Praha: Karolinum, 2008. 381 s. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 145-149. ISSN 0037-7031

Pintér, Tibor (2010) Recenze: Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 232-237. ISSN 0037-7031

Šaldová, Pavlína (2010) Recenze: Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná (Eds.): Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 122-125. ISSN 0008-7386

Kraus, Jiří (2010) Recenze: P. Sériot–J. Friedrich (eds.): Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. E. Velmezova: Les lois du sens: la sémantique marriste. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 134-142. ISSN 0037-7031

Štěpán, Pavel (2010) Recenze: Progress in Colour Studies, 1: Language and Culture // Anthropology of Color: Interdisciplinary Multilevel Modeling. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 357-365. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2010) Recenze: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Slovo a slovesnost, 71 (1). pp. 74-79. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2010) Recenzenti statí za rok 2010. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1075-1081. ISSN 0038-0288

Koblížek, Tomáš (2010) Recepce básnické promluvy jakožto specifická časová zkušenost. Czech Literature, 58 (1). pp. 42-59. ISSN 0009-0468

Sharma, Vinita; Gupta, Krishna D. (2010) Reduction of indium(III) at dropping mercury electrode in the presence of pyridine in aqueous and ethanol–water media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (6). pp. 653-663.

Smith, William R.; Francová, Magda; Kowalski, Marian; Nezbeda, Ivo (2010) Refrigeration cycle design for refrigerant mixtures by molecular simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 383-391.

Shevchenko, Kirill (2010) Reinterpretation of History as the Identity-Building Tool. Case of Poleshuks in Belarus. Český lid : Etnologický časopis, 97 (4). pp. 383-399. ISSN 0009-0794

Krištoufek, Ladislav (2010) Rescaled Range Analysis and Detrended Fluctuation Analysis: Finite Sample Properties and Confidence Intervals. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 315-330. ISSN 1802-4696

Hnyk, Drahomír; Holub, Josef; Jelínek, Tomáš; Macháček, Jan; Londesborough, Michael G. S. (2010) Revisiting B20H16 by means of a joint computational/experimental NMR approach. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1115-1123.

Hajičová, Eva (2010) RHEMATIZERS REVISITED. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 57-71. ISSN 0862-8432

Ohno, Hioraki (2010) Risk-Sharing Externalities and Its Implications for Equity Premium in an Infinite-Horizon Economy. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 168-189. ISSN 1802-4696

Giger, Marcus; Giger, Miriam (2010) Rosa Kohlheim - Volker Kohlheim: Die Wunderbare Welt der Namen. Acta onomastica, 51 (2). pp. 608-611. ISSN 1211-4413

Rejzek, Jiří (2010) Rozšafný. Our Speech, 93 (3). pp. 165-168. ISSN 0027-8203

Wright, Bradford W. (2010) Rudoši, romance a renegáti. Komiksy a kultura studené války 1947–1954. Czech Literature, 58 (5). pp. 631-676. ISSN 0009-0468

Krejčová, Iva (2010) Rukopis královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Czech Literature, 58 (4). pp. 425-444. ISSN 0009-0468

Dittmann, Robert (2010) Sborník k jubileu prof. J. Pleskalové. Our Speech, 93 (3). pp. 151-154. ISSN 0027-8203

Holý, Petr (2010) Sedm kráčejících mužů a pohyb hmoty sochy. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 23-40. ISSN 1803-7550

Kuldová, Jitka; Košovan, Peter; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel; Borisov, Oleg V. (2010) Self-association of copolymers with various composition profiles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 493-505.

Poslední, Petr (2010) Sergej Machonin čte Hostinec Juliana Stryjkowského. Czech Literature, 58 (4). pp. 528-535. ISSN 0009-0468

Jakoubek, Marek (2010) Sesek – zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid : Etnologický časopis, 97 (1). pp. 35-50. ISSN 0009-0794

Bachmannová, Jarmila (2010) Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ). Our Speech, 93 (2). pp. 83-95. ISSN 0027-8203

Žáčková, Eva (2010) Sherry Turkle (ed.), Simulation and Its Discontents. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 397-406. ISSN 1210-0250

Ladislav, Holko (2010) Short-time measurements of interception in mountain spruce forest. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 213-220. ISSN 0042-790X

Štěpánová, Veronika (2010) Silnice se v zimě udržuje pouze pluhováním (O slovesech plužit a pluhovat). Our Speech, 93 (4-5). pp. 269-272. ISSN 0027-8203

Praks, Pavel; Brožovský, Jiří (2010) Simulation Approaches for the Efficient Probabilistic Reliability Assessment of a Concrete Structure by the SBRA Method. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 299-305. ISSN 1802-1484

Kolská, Zdeňka; Švorčík, Václav; Siegel, Jakub (2010) Size-dependent density of gold nano-clusters and nano-layers deposited on solid surface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 517-525.

Javorská, Zora (2010) Skryté výzvy ekofeminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 11 (2). pp. 16-22. ISSN 1213-0028

Bogoczová, Irena (2010) Slavistické zájmy Karla Horálka z perspektivy více než 50 let. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 38-46. ISSN 0008-7386

Černá, Anna (2010) Slovenský sborník o jazykové kultuře. Our Speech, 93 (1). pp. 46-51. ISSN 0027-8203

Lehoučková, Zuzana (2010) Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 340-350. ISSN 0037-7031

Šubrt, Jiří; Německý, Marek (2010) Sociologické dílo Shmuela N. Eisenstadta se uzavřelo. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 823-829. ISSN 0038-0288

Zumr, David; Císlerová, Milena (2010) Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 64-72. ISSN 0042-790X

Chialvo, Ariel A.; Simonson, J. Michael (2010) Solvation and ion pair association in aqueous metal sulfates: Interpretation of NDIS raw data by isobaric–isothermal molecular dynamics simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 405-424.

Szerszunowicz, Joanna (2010) Some remarks on cultural connotations of urbanonyms and idiomacity in a contrastive perspective. Acta onomastica, 51 (2). pp. 547-556. ISSN 1211-4413

Křístek, Michal (2010) Současná stylistika. Our Speech, 93 (3). pp. 153-156. ISSN 0027-8203

Šrámek, Rudolf (2010) Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich druhové znaky, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964-1993). Acta onomastica, 51 (1). pp. 10-47. ISSN 1211-4413

Lisový, Igor (2010) Sovětská historiografie do perestrojky o otrokářství starověkého Řecka. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 85-92. ISSN 1803-7550

Himmelbauer, Margarita L.; Loiskandl, Willibald; Rousseva, Svetla (2010) Spatial root distribution and water uptake of maize grown on field with subsoil compaction. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 163-174. ISSN 0042-790X

Hejduk, Stanislav; Kasprzak, Klaudius (2010) Specific features of water infiltration into soil with different management in winter and early spring period. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 175-180. ISSN 0042-790X

Dvořáková, Žaneta (2010) Specifika literárních toponym. Acta onomastica, 51 (2). pp. 453-466. ISSN 1211-4413

Myška, Milan (2010) Spolupráce prof. Arnošta Klímy s IAEH v letech normalizace(kapitola z nepublikovaných memoárů prof. PhDr. Arnošta Klímy, DrSc.). Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 184-192. ISSN 1803-7550

Kalousková, Lenka (2010) Srovnání českých a německých urbanonym na území Prahy. Acta onomastica, 51 (2). pp. 497-504. ISSN 1211-4413

Vlček, Přemysl (2010) Stanislav Holubec: Sociologie světových systémů. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 854-858. ISSN 0038-0288

Jiroušková, Lenka (2010) Středověké učení o lásce v humanistickém hávu? Andreas Capellanus, jeho traktát De amore a rukopis pražské Národní knihovny XIV E 29. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 113-155. ISSN 0585-5691

Czaplińska, Joanna (2010) Stížená možnost komunikace aneb Spisovatel hledá čtenáře. Czech Literature, 58 (4). pp. 509-518. ISSN 0009-0468

Popela, Pavel (2010) Stochastic Programming Models for Engineering Design Problems. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 351-362. ISSN 1802-1484

Ryšavý, Dan; Šaradín, Pavel (2010) Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé na českých radnicích. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 719-744. ISSN 0038-0288

Slámová, Romana; Martínková, Marta; Krysanova, Valentina (2010) Strategie adaptace na hydrologické dopady změny klimatu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 233-244. ISSN 0042-790X

Bareš, Josef; Šourek, Vítězslav; Padělková, Zdeňka; Meunier, Philippe; Pirio, Nadine; Císařová, Ivana; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav (2010) Structure, properties and comparison of C,N-chelated and amido-stabilized plumbylenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 121-131.

Štěpán, Pavel (2010) Sufix -ství v toponymii Čech. Our Speech, 93 (2). pp. 71-83. ISSN 0027-8203

Štěpán, Pavel (2010) Sufixy -čka a -ačka v pomístních jménech v Čechách. Acta onomastica, 51 (2). pp. 556-573. ISSN 1211-4413

Brůhová, Gabriela (2010) SUPPLEMENT TO THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR LIBUŠE DUŠKOVÁ 2005–2010. Linguistica Pragensia, 20 (2). pp. 108-110. ISSN 0862-8432

Borovička, Lukáš (2010) Světový názor a interpretační komunita v literární vědě – několik poznámek. Czech Literature, 58 (4). pp. 475-490. ISSN 0009-0468

Perez-Gavilan, Ariane; Carroll, Patrick J.; Sneddon, Larry G. (2010) Syntheses and structural characterizations ofcloso and nido 10-vertex metallatricarbanonaboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 905-917.

Macías, Ramón; Kennedy, John D.; Bould, Jonathan; Thornton-Pett, Mark (2010) Synthesis and characterization of dicarboranylmethylammonium polyoxometallates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1075-1096.

Öztürk, Funda; Durmuş, Zehra; Uçkan, Öznur Ölmez; Kiliç, Emine; Kiliç, Esma (2010) Synthesis and electroreduction of 2-[(8-hydroxyquinoline-5-yl)azo]benzo[c]cinnoline in DMSO–H2O (1:1) medium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1201-1216.

Mloston, Grzegorz; Jasiński, Marcin (2010) Synthesis and selected transformations of 3-oxido-1H-imidazole-4-carboxamides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 871-885.

Lopez, Maria Elena; Ellis, David; Murray, Paul R.; Rosair, Georgina M.; Welch, Alan J.; Yellowlees, Lesley J. (2010) Synthesis and/or molecular structures of some simple 2,1,7- and 2,1,12-ruthena- and cobaltacarboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 853-869.

Klečka, Martin; Křováček, Martin; Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2010) Synthesis of (E)-6-alkenylpurines via Pd-catalyzed stannation/protodestannation tandem process of alkynylpurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 313-332.

El-Bayouki, Khairy Abdelhameed Mohsen; Basyouni, Wahid Mohmoud; Mostafa, Eslam Attya (2010) Synthesis of new pyrrole and pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives of potential antioxidant activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 813-834.

Šála, Michal; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Masojídková, Milena; De Palma, Armando M.; Neyts, Johan; Holý, Antonín (2010) Synthesis of novel racemic carbocyclic nucleosides derived from 5,6-disubstituted norbornene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 1-20.

Varga, Vojtech; Pinkas, Jiří; Gyepes, Róbert; Štěpnička, Petr; Horáček, Michal; Bastl, Zdeněk; Mach, Karel (2010) Synthesis of zirconocene silsesquioxane complexes and their ethene polymerization activity in systems with methylaluminoxane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 105-119.

Beckett, Michael A.; Horton, Peter N.; Hursthouse, Michael B.; Timmis, James L.; Varma, K. Sukumar (2010) Synthesis, characterization, and thermal properties of benzylammonium pentaborate [C6H5CH2NH3][B5O6(OH)4]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 971-980.

Tauchman, Jiří; Trnka, Jakub; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr (2010) Synthesis, crystal structures and electrochemistry of ferrocenyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (10). pp. 1023-1040.

Hledíková, Zdeňka (2010) Tabulae, tabulae ecclesiae. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 39 (2009). pp. 9-32. ISSN 0585-5691

Baruník, Jozef; Vácha, Lukáš; Vošvrda, Miloslav (2010) Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis. AUCO Czech Economic Review, 4 (3). pp. 281-295. ISSN 1802-4696

Karel, Nacházel; Pavel, Fošumpaur (2010) Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (2). pp. 73-87. ISSN 0042-790X

Bozděchová, Ivana (2010) Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Maršálek, Jan (2010) Tereza Stöckelová (ed.), Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 120-126. ISSN 1210-0250

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan (2010) Testing of Dynamics of Blade Wheel with Double Periodicity. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 161-172. ISSN 1802-1484

Fulka, Josef (2010) Text, trhlina, zkamenělina: k jednomu hrabalovskému motivu. Czech Literature, 58 (6). pp. 758-767. ISSN 0009-0468

Hadravová, Tereza; Kubalík, Štěpán (2010) The 2010 Annual Conference of the European Society for Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 246-251. ISSN 0014-1291

Šebek, Josef (2010) The Aesthetic Dimension of Visual Culture (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 239-243. ISSN 0014-1291

Moore, Demie; Kostka, Stanley J.; Boerth, Thomas J.; Franklin, Mica; Ritsema, Coen J.; Dekker, Louis W.; Oostindie, Klaas; Stoof, Cathelijne; Wesseling, Jan (2010) The effect of soil surfactants on soil hydrological behavior, the plant growth environment, irrigation efficiency, and water conservation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 142-148. ISSN 0042-790X

Shaul, Katherine R. S.; Schultz, Andrew J.; Kofke, David A. (2010) The effect of truncation and shift on virial coefficients of Lennard–Jones potentials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 447-462.

Loginov, Dmitry A.; Vinogradov, Mikhail M.; Starikova, Zoya A.; Petrovskii, Pavel V.; Holub, Josef; Kudinov, Alexander R. (2010) The first metallacarborane triple-decker complexes with a bridging pentaphospholyl ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 981-993.

Dudová, Radka (2010) The Framing of Abortion in the Czech Republic: How the Continuity of Discourse Prevents Institutional Change. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 945-976. ISSN 0038-0288

Kratochvíl, Ctirad; Houfek, Lubomír; Houfek, Martin; Krejsa, Jiří; Švéda, Petr (2010) The Generators of Chaotic Noise and Its Usage in Modeling Dynamic Properties of Technical Systems. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 123-133. ISSN 1802-1484

Tůma, Jiří; Šimek, Jiří; Škuta, Jaromír; Klečka, Radim (2010) The Influence of Controlled Bushing Movement on Behaviour of a Rotor in Sliding Bearings. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 269-279. ISSN 1802-1484

Šraj, Mojca; Dirnbek, Luka; Brilly, Mitja (2010) The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). pp. 3-14. ISSN 0042-790X

Wang, Weizhou; Zhang, Yu; Ji, Baoming (2010) The nature of the bond-length change upon molecule complexation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (3). pp. 243-256.

Lupu, Stelian; Totir, Nicolae (2010) The optimization of the electrochemical preparation of Pedot-Prussian blue hybrid electrode material and application in electrochemical sensors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 835-851.

Elbert, Tomáš; Břehová, Petra; Holý, Antonín (2010) The preparation of 3H-labeled acyclic nucleoside phosphonates and study of their stability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 757-766.

Janda, Laura A. (2010) The role of metonymy in Czech word-formation. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 260-275. ISSN 0037-7031

Hlaváč, Zdeněk; Zeman, Vladimír (2010) The Seismic Response Affection of the Nuclear Reactor WWER 1000 Nuclear Fuel Assemblies. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 147-160. ISSN 1802-1484

Kaplický, Martin (2010) The Third ‘Beauty, Landscape, and Nature’ Conference: ‘The Forest: The Environment from an Aesthetic Point of View’ (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 47 (2). pp. 243-246. ISSN 0014-1291

Mielcová, Elena (2010) The Uncertainty inVoting Power: The Case of the Czech Parliament 1996–2004. AUCO Czech Economic Review, 4 (2). pp. 201-202. ISSN 1802-4696

Novák, Viliam; Šurda, Peter (2010) The water retention of a granite rock fragments in High Tatras stony soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (3). pp. 181-187. ISSN 0042-790X

Dastychová, Lenka; Dastych, Dalibor; Kubáček, Pavel; Alberti, Milan (2010) Theoretical and experimental studies of IR and NMR spectra of gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5-cyclo-triaza-λ5-phosphorine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (11). pp. 1125-1138.

Habibi-Khorassani, Sayyed Mostafa; Maghsoodlou, Malek Taher; Ebrahimi, Ali; Heydari, Reza; Hazeri, Nourollah; Kazemian, Mohammad Amin; Nassiri, Mahmoud; Adrom, Belghais; Zakarianejad, Mohammad (2010) Theoretical study and synthesis of the reaction between triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates and 2-aminobenzimidazole, 2-hydroxy-3-nitropyridine or 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (8). pp. 785-805.

Majerová, Taťána; Hoffman, Hillary; Majer, Filip (2010) Therapeutic targets for influenza – perspectives in drug development. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 81-103.

Dopazo-Paz, Ana; Gómez-Álvarez, Paula; González-Salgado, Diego (2010) Thermodynamics and structure of the {water + methanol} system viewed from three simple additive pair-wise intermolecular potentials based on the rigid molecule approximation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 617-635.

Juránková, Magda (2010) Tim Edwards (ed.), Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (3). pp. 406-410. ISSN 1210-0250

Frantová, Veronika (2010) Tim Edwards (ed.): Kulturální teorie: Klasické a současné přístupy. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 838-841. ISSN 0038-0288

Svobodová, Marta (2010) Tim Edwards: Kulturální teorie (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 690-695. ISSN 0009-0468

Hortel, Milan; Škuderová, Alena (2010) To the Analysis of Internal Dynamics of Special Case in a Class of Non-Linear Parametric Pseudoplanetary Systems. Engineering Mechanics, 17 (3-4). pp. 213-224. ISSN 1802-1484

Tondl, Aleš; Půst, Ladislav (2010) To the Parametric Anti-Resonance Application. Engineering Mechanics, 17 (2). pp. 135-144. ISSN 1802-1484

Kopecká, Anna (2010) Tomáš Dvořák: Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 851-855. ISSN 0038-0288

Kolská, Zdeňka; Petrus, Pavel (2010) Tool for group contribution methods – computational fragmentation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (4). pp. 393-404.

Peschelová, Lisa (2010) Touha po milované vlasti. Svědectví o české kultuře v terezínském ghettu a o poválečné reintegraci. Czech Literature, 58 (4). pp. 444-464. ISSN 0009-0468

Myant, Martin (2010) Trade Union Influence in the Czech Republic since 1989. Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 889-912. ISSN 0038-0288

Danaher, David S. (2010) Translating Havel: Three key words (domov, svědomí, and klid). Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 250-260. ISSN 0037-7031

Čižmárová, Libuše (2010) Tvorba elektronického Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 79-94. ISSN 1211-4413

Gonçalves, Luís Moreira; da Anunciação, Miriam Franco; Valente, Inês Maria; Pacheco, João Grosso; Rodrigues, José António; Barros, Aquiles Araújo (2010) Use of a membraneless extraction module for the voltammetric determination of total sulfites in wine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (7). pp. 721-730.

Matoušek, Radomil (2010) Using AI Methods to Find a Non-Linear Regression Model with a Coupling Condition. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 419-431. ISSN 1802-1484

Šlosar, Dušan (2010) Utvářenost slov vstupujících do pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 314-339. ISSN 1211-4413

Urbanová, Ludmila (2010) Vachkův pohled na jazykový systém a jazykové normy. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 49-54. ISSN 0008-7386

Žele, Andreja; Sicherl, Eva (2010) Valency and prepositions: Comparative and contrastive Slovene-English aspects. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 176-192. ISSN 0037-7031

Soukup, Daniel (2010) Václav Černý: Barokní divadlo v Evropě. Ed. Marek Janosik-Bielski. (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 244-250. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2010) Václav Vaněk, Disharmonie (recenze). Czech Literature, 58 (6). pp. 852-857. ISSN 0009-0468

Dittmann, Robert (2010) Význam toponymie pro určení předloh starších českých biblických překladů. Acta onomastica, 51 (2). pp. 437-447. ISSN 1211-4413

Panevová, Jarmila (2010) Významné životní jubileum Adely Rechzieglové. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 153-155. ISSN 0037-7031

Veselý, Luboš (2010) Významné životní jubileum Miroslava Komárka. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 238-241. ISSN 0037-7031

Balej, Jan (2010) Verification of accuracy of standard thermodynamic data of inorganic electrolytes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (1). pp. 21-31.

Mihai, Marina; Pârvulescu, Luminitza; Marton, Anca; Draghici, Constantin; Varga, Richard A.; Gheorghiu, Mircea D. (2010) Vinylferrocene as paradigm for the two-step reaction mode with ketenes. The case of tert-butylcyanoketene (Moore’s ketene). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (9). pp. 949-961.

Jiroušková, Věra (2010) Visio Pauli: pozdněantické, respektive středověké opus apertum a jeho cesty latinským a českým středověkem (K metodologii bádání o jednom apokryfu). Czech Literature, 58 (1). pp. 1-42. ISSN 0009-0468

Sytař, Pavel (2010) Vladimír Binar, Čin a slovo: Kniha o Jakubu Demlovi (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 550-557. ISSN 0009-0468

Čermák, František (2010) Vladimír Skalička. Journal for Modern Philology, 92 (1-2). pp. 106-112. ISSN 0008-7386

Niemiec, Łukasz; Starý, Miloš (2010) Vliv teploty vody na rychlost otáčení propeleru hydrometrické vrtule. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (4). pp. 271-278. ISSN 0042-790X

Bočková, Hana (2010) Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích (recenze). Czech Literature, 58 (5). pp. 694-698. ISSN 0009-0468

Jakoubek, Marek (2010) Vojvodovští Češi očima svých sousedů. Český lid : Etnologický časopis, 97 (3). pp. 281-299. ISSN 0009-0794

Nurmi, Hannu (2010) Voting Weights or Agenda Control: Which One Really Matters? AUCO Czech Economic Review, 4 (1). pp. 5-18. ISSN 1802-4696

Čornejová, Michaela (2010) Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád-. Acta onomastica, 51 (1). pp. 151-181. ISSN 1211-4413

Balhar, Jan (2010) Vydávat? Rozhodně nevydávat všechno! Our Speech, 93 (2). pp. 106-109. ISSN 0027-8203

Minksová, Lenka (2010) Vysokoškoláci – přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum - SDA Info, 4 (1). pp. 39-60. ISSN 1802-8152

Karpíšek, Zdeněk; Štěpánek, Petr; Jurák, Petr (2010) Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Structures. Engineering Mechanics, 17 (5-6). pp. 363-372. ISSN 1802-1484

Dvořák, Tomáš (2010) Wolfgang Iser, Jak se dělá teorie. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 134-140. ISSN 1210-0250

Košnarová, Veronika (2010) Xavier Galmiche: Vladimír Holan, le bibliothécaire de Dieu (recenze). Czech Literature, 58 (2). pp. 259-265. ISSN 0009-0468

Skovajsa, Marek (2010) XIV. kongres Polské sociologické společnosti, Krakov, 8.–11. září 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 873-875. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2010) XVII. ISA World Congress of Sociology:Sociology on the Move, Göteborg, Švédsko, 11.–17. července 2010. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 871-873. ISSN 0038-0288

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (2). pp. 112-113. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2010) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 93 (4-5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Jiroušková, Věra (2010) Za Anežkou Vidmanovou. Czech Literature, 58 (6). pp. 805-824. ISSN 0009-0468

Panáček, Jaroslav (2010) Zaniklé obce ve vojenském prostoru Ralsko 1946-1991. Acta onomastica, 51 (2). pp. 531-542. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2010) Základ -brus- v toponymech na Moravě a ve Slezsku. Our Speech, 93 (2). pp. 109-112. ISSN 0027-8203

Konečná, Hana (2010) Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 51 (1). pp. 189-202. ISSN 1211-4413

Zika, Richard (2010) Základ všeho vědosloví J. G. Fichta: Založení vědy jako sebezaložení člověka. Teorie vědy / Theory of Science, 32 (1). pp. 97-107. ISSN 1210-0250

Přadková, Petra (2010) Základy čern- a běl-/bíl- v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 51 (1). pp. 140-151. ISSN 1211-4413

Kosek, Pavel (2010) Zásadní práce o vývoji spisovné češtiny. Czech Literature, 58 (6). pp. 796-805. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2010) Zdeněk Kalista jako literární kritik. Czech Literature, 58 (2). pp. 168-197. ISSN 0009-0468

Čermák, Daniel; Stachová, Jana (2010) Zdroje institucionální důvěry v České republice. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 683-718. ISSN 0038-0288

Hajičová, Eva (2010) Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 71 (3). pp. 237-239. ISSN 0037-7031

Ibrahim, Robert (2010) Zlata Kufnerová, Čtení o překládání (recenze). Czech Literature, 58 (4). pp. 556-561. ISSN 0009-0468

Babashkina, Maria G.; Safin, Damir A. (2010) Zn(II), Co(II) and Ni(II) complexes of a phosphorylthiourea derivative of 4-[(EtO)2P(O)CH2]-C6H4-NHC(S)NHP(O)(OiPr)2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 75 (5). pp. 507-515.

Konečná, Hana (2010) Znalost pomístních jmen v Jemnici a Lhoticích. Acta onomastica, 51 (1). pp. 269-300. ISSN 1211-4413

Šopák, Pavel (2010) Znovu Helena Salichová. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 169-183. ISSN 1803-7550

Štícha, František (2010) Znovu o literární češtině Milana Kundery. Slovo a slovesnost, 71 (2). pp. 128-134. ISSN 0037-7031

Myška, Milan; Pušová, Hana; Dokoupil, Lumír; Pindur, David; Zágora, Marek; Knob, Stanislav; Kadlec, Petr; Gába, Petr; Závodná, Michaela (2010) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (1). pp. 110-120. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Miška, Milan; Burian, Jan; Lisový, Igor; Grollová, Jana; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Kladiwa, Pavel; Dokoupil, Lumír (2010) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 1 (2). pp. 224-239. ISSN 1803-7550

Přibil, Marek (2010) Zuzana Urválková: Dvojlomná zrcadlení: Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu (recenze). Czech Literature, 58 (3). pp. 385-392. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2010) Zygmunt Bauman and Czech Sociology (1964–2010). Czech Sociological Review, 46 (6). pp. 1035-1046. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2010) Zygmunt Bauman: the ‘Tropics of Discourse’, a Word on Pop Culture and the Consumer Society in the Era of ‘Liquid Modernity’. Czech Sociological Review, 46 (5). pp. 801-821. ISSN 0038-0288

Dolgikh, Ekaterina (2010) Рецензия: Monika Schwarzová: Úvod do kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 71 (4). pp. 353-358. ISSN 0037-7031

This list was generated on Wed Mar 3 01:02:34 2021 CET.